РЕГЛАМЕНТ ПРЕЗИДІЇ

 Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення   України

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Повноваження й порядок формування персонального складу Президії

Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (далі Президія),черговість проведення її засідань, їх правомочність і правомочність прийнятих нею постанов визначено статтею 41 Статуту Профспілки.

        1.2. Регламент Президії (далі Регламент) розроблено згідно з п.2 статті 40 Статуту Профспілки. Він встановлює та уточнює порядок скликання й проведення засідань Президії, підготовки проектів документів до розгляду на засіданнях, прийняття постанов і їх документального оформлення.

1.3. Засідання Президії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь

не менш як дві третини членів Президії.

         1.4. У засіданнях Президії з правом дорадчого голосу мають право брати участь голова та члени Контрольно-ревізійної комісії, члени  ЦК Профспілки.  Право дорадчого голосу мають також працівники апарату ЦК Профспілки, які брали участь у підготовці проектів документів, внесених на розгляд Президії.

         1.5. Про проведення засідання Президії її учасників  повідомляє Голова або заступник Голови ЦК Профспілки.

        1.6. На засіданнях Президії Головою ЦК Профспілки за його власною ініціативою або за поданням членів Президії можуть запрошуватися працівники апарату ЦК Профспілки, представники сторін соціального діалогу, органів державної влади, громадських об’єднань, експерти з правових, економічних та соціальних питань, засобів масової інформації. Про їх присутність повідомляє членам Президії головуючий на засіданні.

        1.7. Перед засіданням Президії та після перерв проводиться реєстрація учасників засідання.

         1.8. Свою участь у засіданнях Президії її учасники засвідчують особистими підписами у списку, який є невід’ємною частиною протоколу засідання Президії.

         1.9. Дотримання вимог Регламенту, що стосується засідань Президії, є обов’язковим для всіх учасників цих засідань.

 

Розділ 2. Порядок скликання й проведення засідань Президії

 

           2.1. Відповідно до статті 41 Статуту Профспілки засідання Президії проводиться не рідше одного разу на три місяці і скликається Головою, а в разі його відсутності – заступником Голови ЦК Профспілки.

           2.2. Повідомлення про дату й місце проведення засідання Президії надсилаються членам Президії загальним відділом апарату за підписом Голови або заступника Голови ЦК Профспілки не пізніше, як за 20 днів до його

 

2

проведення, а перелік питань, що пропонуються до розгляду на засіданні – за 10 днів.

          У разі термінового скликання про дату й місце проведення засідання Президії та перелік питань, що пропонуються до розгляду, надсилаються членам Президії, як правило не пізніше як за 3 днів до його проведення.

          2.3. Згідно з ст. 57 Статуту Профспілки, у разі настання обставин непереборної сили (військові дії, запровадження надзвичайного стану, карантинних та протиепідемічних заходів тощо), встановлених законами України, Указами Президента України, окремими рішеннями Кабінету Міністрів та органів місцевої влади (у межах їх повноважень), засідання Президії можуть здійснюватися із використанням сучасних засобів електронного зв’язку (ZOOM Skype Viber тощо) або методом опитування з подальшим письмовим підтвердженням прийнятих рішень підписами членів Президії, які брали участь у голосуванні. У таких випадках рішення про форму, дату, час та порядок денний  приймає Голова ЦК Профспілки.

         2.4. Засідання Президії відкриває і веде Голова ЦК Профспілки, а за його відсутності – заступник Голови  (далі – Головуючий).

           2.5. Головуючий:

           - інформує про наявність кворуму для проведення засідання Президії та запрошених на засідання;

  • відкриває й закриває засідання Президії, оголошує перерви;

                - вносить на обговорення й затвердження проект порядку денного      

     засідання Президії;

-  оголошує пункт і назву питання порядку денного та організовує його розгляд;

           - надає слово для доповідей, співдоповідей, виступів, запитань, внесення пропозицій;

           - ставить пропозиції, проекти постанов, протокольні доручення Президії на голосування;

           - забезпечує дотримання Регламенту усіма присутніми, вживає заходів щодо  забезпечення порядку на засіданні Президії;

- має право попередити промовця про вже використаний ним час для виступу або про допущене порушення Регламенту, загальноприйнятих норм етики, та за згодою більшості членів Президії – позбавити його слова.

2.6. На час виступу Голови ЦК Профспілки на засіданні з питань порядку денного, ведення засідання доручається його заступнику.

2.7. Перед розглядом питань порядку денного Президія за пропозицією

Головуючого або інших членів Президії визначає орієнтовний час, який відводиться для розгляду того чи іншого питання та порядок його розгляду.

         Для доповідей, інформаційних повідомлень на засіданні Президії , як правило, надається до 10 хвилин, співдоповідей  - до 7 хвилин, для виступів з обговорення питань порядку денного – до 3 хвилин, довідок, повторних виступів – до 2 хвилин.

           2.8. Члени Президії, як правило, можуть виступати з одного й того ж питання не більше двох разів. При цьому слово для повторного виступу Головуючий надає лише за відсутності бажаючих висловитися вперше.

           За рішенням Президії розгляд деяких питань може проводитися за скороченою процедурою (без обговорення).

3

           2.9. Запрошеним слово для виступу Головуючий надає за згодою членів Президії.

           2.10. Під час засідання Президії затверджена послідовність розгляду питань може змінюватися, а самі питання порядку денного за рішенням Президії –  відкладатися, зніматися з обговорення тощо.

          2.11. За рішенням Президії може проводитися закрите її засідання, в якому беруть участь тільки члени Президії.

 

Розділ 3. Підготовка й подання проектів документів для

розгляду на засіданні Президії

 

            3.1. Перелік питань, що пропонуються до розгляду Президією, складає загальний відділ ЦК Профспілки на підставі плану роботи Центрального комітету, а також пропозицій членів Президії, постійних комісій, членів ЦК, Контрольно-ревізійної комісії та структурних підрозділів апарату ЦК Профспілки, які вносяться не пізніше за 20 днів до засідання. Проєкт порядку денного Президії погоджується з заступником Голови,  а далі з Головою ЦК Профспілки.

            Для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до компетенції Президії, здійснення контролю за виконанням прийнятих нею рішень можуть утворюватися тимчасові комісії або робочі групи; вони підзвітні Президії. 

            3.2. Питання, внесені з порушенням терміну, зазначеного у пункті 3.1., можуть за рішенням Голови ЦК Профспілки включатися до проєкту порядку денного засідання Президії тільки зважаючи на необхідність їх термінового розгляду.

           За згодою членів Президії питання до порядку денного засідання Президії можуть вноситися під час його затвердження, якщо їх ініціаторами підготовлено для розгляду всі необхідні документи та обґрунтування.

            3.3. Проекти постанов,  додатки до них візуються безпосередніми виконавцями, заступником Голови ЦК Профспілки (а вразі внесення їх територіальними організаціями Профспілки,  КРК, постійними комісіями ЦК Профспілки  – їх керівниками).

           Проекти постанов, які пов’язані з використанням коштів бюджету ЦК Профспілки, візуються головним бухгалтером ЦК Профспілки.

          3.4. Документи, оформлені з порушенням порядку, визначеного пунктами 3.1 – 3.3. цього Регламенту, для розгляду на засіданні Президії не приймаються.

         3.5. Проекти постанов заздалегідь розсилаються членам Президії електронною поштою  або надаються в день засідання.

         3.6. У випадку підготовки питання порядку денного засідання Президії за участю постійних  комісій ЦК Профспілки проєкти напрацьованих документів розсилаються членам відповідних комісій за 10 днів.

         3.7. Не пізніше як за 2 робочих дні до засідання Президії заступник Голови ЦК Профспілки вносить на погодження Голові ЦК Профспілки проєкт порядку денного засідання, разом з доопрацьованими проектами постанов та доповненнями до них.

 

 

4

         В остаточному варіанті проєкт порядку денного, завізований Головою ЦК Профспілки, вручається членам Президії під час реєстрації разом з іншими документами.

 

Розділ 4. Прийняття рішень Президії

 

         4.1. Рішення Президії приймаються (ухвалюються) у формі постанов, заяв, звернень, резолюцій тощо.

         4.2. Відповідно до абзацу 3 статті 41 Статуту Профспілки рішення Президії вважаються прийнятими, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні при наявності кворуму.

         4.3. Форму голосування (відкрите, відкрите поіменне чи таємне), а також порядок його проведення й підрахунку голосів визначає Президія.

         4.4. Відкрите голосування може проводитись без точного підрахунку голосів, за явною більшістю, якщо ніхто з членів Президії не наполягатиме на іншому.

         4.5.  Якщо при прийнятті документів за пунктами  (розділами, статтями, абзацами) виявились протилежні думки, двом членам Президії надається можливість висловитися «за» і двом – «проти» по суті питання, після чого ця поправка ставиться на голосування.

        4.6. Після голосування Головуючий оголошує кількість поданих голосів та наслідки голосування, що обов’язково відображається в протоколі засідання Президії.

       4.7. Проєкт постанови чи іншого документа, який не отримав необхідної кількості голосів під час голосування, вважається відхиленим.

      4.8. Питання про перегляд на засіданні вже прийнятого рішення може ставитись, якщо за це проголосує не менше третини присутніх на засіданні членів Президії.

      4.9. Уразі прийняття Президією рішення про проведення таємного голосування обирається із її складу лічильна комісія. Підписаний протокол лічильної комісії про результати голосування береться до відома і додається до протоколу засідання Президії.

         4.10. Рішення з питань, що потребують термінового врегулювання та ті, що приймаються у разі настання обставин непереборної сили,  підтверджуються в подальшому підписними листками членів Президії, які є невід’ємною частиною протоколів засідань Президії.

        Проєкт документа з порушеного питання в цьому випадку надсилається членам Президії разом із супровідним листом з обґрунтуванням необхідності прийняття постанови, зазначенням дати, до якої треба проголосувати, та з проханням висловитися письмово «за», «проти», чи «утримався» щодо запропонованого проєкту документа. Супровідний лист підписується Головою або заступником Голови ЦК Профспілки.  

          4.11. Постанови Президії щодо відзначення нагородами ЦК Профспілки, відповідно до встановлених Президією квот і на підставі рішень виборних органів територіальних організацій Профспілки можуть прийматися без обговорення на засіданнях Президії.

          За такою процедурою можуть прийматися і постанови Президії, прийняті спільно з сторонами соціального діалогу.

5           

Розділ 5. Оформлення документів за результатами

                засідання  Президії

            5.1. Проголосовані як постанови проєкти документів Президії доопрацьовуються їх авторами впродовж не більше як 3 робочих днів, якщо Президією не було встановлено інших термінів.

            5.2. При доопрацюванні проєктів постанов Президії не допускається внесення до них змін (крім редакційних) та доповнень, за які члени Президії не голосували.

             5.3. Доопрацьовані та оформлені згідно з нормами діловодства в апараті ЦК Профспілки постанови Президії перевірені та завізовані заступником Голови ЦК Профспілки не пізніше як у 5-денний термін після їх прийняття підписуються Головуючим на засіданні, реєструються, тиражуються і розсилаються членам Президії загальним відділом апарату ЦК Профспілки.

           5.4. Усім постановам, які прийняті Президією присвоюється реєстраційний номер, де перша цифра свідчить про порядковий номер засідання Президії, а друга – про порядковий номер питання в порядку денного

засідання.  До реєстраційного номеру постанов про відзначення нагородами ЦК Профспілки додається літера «к», а до спільно прийнятих з соціальними партнерами – літери «сп».

            5.5. Хід розгляду питань оформлюється протоколом Президії, який підписується Головою ЦК Профспілки або іншим Головуючим на засіданні Президії.

            Ведення протоколу засідання Президії здійснює загальний відділ апарату ЦК Профспілки.

           5.6. У протоколі зазначаються: дата і місце проведення засідання; реєстраційний номер; хто головував; кількість та прізвища присутніх та відсутніх  на засіданні членів Президії, а також прізвища та посади інших учасників засідання; питання порядку денного та прізвища і посади доповідачів (співдоповідачів), а також осіб, які брали участь в обговорені питання; короткий зміст прийнятих рішень; результати голосування при прийнятті постанов.

            5.7. До протоколу додаються підписані й завізовані виконавцями та заступником Голови ЦК Профспілки оригінали постанов з додатками до них, реєстраційний список членів Президії, які взяли участь у її засіданні; зведені відомості про результати голосування щодо постанов, прийнятих шляхом опитувального голосування.

            5.8. На вимогу членів Президії до протоколу додаються тексти їхніх виступів, пропозицій ( в т.ч. й не виголошені).

            5.9. Після записів, що стосуються засідання Президії та прийнятих нею рішень, у протоколі фіксуються постанови, прийняті у період між засіданнями Президії шляхом опитувального голосування (про відзначення нагородами ЦК Профспілки, прийнятті спільно з сторонами соціального діалогу тощо). 

             5.10. Член Президії має право знайомитися з протоколами засідань Президії і в разі потреби отримати витяги з протоколу засідання.

 

_____________