Додаток  2

        до постанови Президії ЦК                       

         Профспілки  від 20.06.2019 № П -  15 - 6

          

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛКИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Це Положення визначає правові основи діяльності представників профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (далі – Профспілка)  з питань охорони праці (далі – представники Профспілки) і містить вимоги щодо організації їхньої роботи залежно від рівня профспілкової організації (профоргану), який вони представляють, та з урахуванням  обов'язків, прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених чинним законодавством.

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до законів України "Про охорону праці" і "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" Профспілка в особі своїх виборних органів і представників здійснює громадський контроль за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту, представляє інтереси членів спілчан з усіх питань охорони праці в органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян.

1.2. Головним завданням представників Профспілки з питань охорони праці є захист прав та інтересів членів Профспілки у цій сфері трудових відносин, надання їм практичної допомоги у вирішенні відповідних питань.

1.3. Представником Профспілки є:

а) на виробничому (локальному) рівні:

- член виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (далі - суб’єкт господарювання) чи його структурного підрозділу або профспілковий представник;

- член комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації, який діє згідно з Положенням про цю комісію;

- громадський (старший громадський) інспектор з охорони праці (який діє згідно з Положенням про громадського інспектора з охорони праці);

- інший член первинної профспілкової організації підприємства, обізнаний в питаннях охорони праці;

б) на рівні вищих профспілкових органів:

- член президії (іншого виконавчого органу) центрального, обласного, міського, комітету (ради) Профспілки;

- технічний (головний технічний) інспектор праці (який діє згідно з Положенням про технічну інспекцію праці Профспілки;

-  інший спеціаліст з питань охорони праці апарату відповідного виборного органу Профспілки або інший фахівець, залучений відповідним профспілковим органом для проведення незалежної експертизи певного об'єкта чи здійснення експертної оцінки з окремих цільових питань охорони праці, виробничого та експлуатаційного середовища.

1.4. Повноваження представника Профспілки визначаються рішенням виборного профспілкового органу первинної профспілкової організації або постановою президії відповідного профспілкового органу. У випадках виконання разових доручень зазначені повноваження, як виняток, можуть надаватися також згідно з рішенням голови профкому суб’єкта господарювання  (профорганізатора) або керівника відповідного профоргану.

Представник Профспілки під час виконання своїх обов'язків поза межами суб’єкта господарювання, де він працює, підтверджує свої повноваження:

- посвідченням встановленого зразка (якщо видача посвідчень передбачена відповідним положенням);

- завіреною копією рішення відповідного виборного профспілкового органу;

- довідкою за підписом голови відповідного виборного профспілкового органу, скріпленою печаткою цього органу.

1.5. Працівники міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які згідно з посадовими обов'язками відповідають за організацію роботи щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, не можуть бути представниками профспілок з питань охорони праці на підпорядкованих суб’єктах господарювання, дільницях, у цехах, службах тощо.

1.6. Повноваження представників Профспілки поширюються на всі суб’єкти господарювання, які відповідно до законодавства використовують найману працю, незалежно від форми власності, виду діяльності, де працюють члени Профспілки, або які належать до сфери дії.

1.7. Повноваження представників Профспілки зберігаються, як правило, на строк повноважень виборного профспілкового органу, якщо більш короткий строк не було визначено під час призначення певної особи цим органом.

1.8. Представники Профспілки у своїй роботі керуються Кодексом законів про працю України, законами України "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», іншими нормативно-правовими актами з охорони праці; Статутом Профспілки, положеннями, що регламентують діяльність технічної інспекції праці Профспілки, комісій і громадських інспекторів з охорони праці, рішеннями державних і профспілкових органів та цим Положенням.

1.9. Керівництво і контроль за роботою представників Профспілки здійснюють відповідні виборні органи Профспілки, а також за їх дорученням - керівники управлінь, відділів, секторів чи інших структурних підрозділів з охорони праці цих профорганів.

На суб’єкті господарювання безпосереднє керівництво і контроль за роботою представників Профспілки здійснює виборний орган  первинної профспілкової організації.

1.10. Виборний профспілковий орган, який призначив представника Профспілки, може відкликати його подання чи висновки, якщо вони суперечать нормативно-правовим актам з охорони праці або не відповідають вимогам захисту прав та інтересів працівників.

1.11. Представники Профспілки взаємодіють з первинними профспілковими організаціями, відповідними комісіями, службами і посадовими особами суб’єкта господарювання, державними органами управління й нагляду за охороною праці та відповідними виконавчими органами Фонду соціального страхування України.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛКИ З ПИТАНЬ

ОХОРОНИ ПРАЦІ

Представники Профспілки зобов'язані:

2.1. Забезпечувати практичну реалізацію повноважень, наданих профспілкам законами України "Про охорону праці", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці;

2.2. Здійснювати представництво й захист інтересів членів Профспілки у сфері охорони праці та довкілля в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян;

2.3. Перевіряти стан умов і безпеки праці, охорони довкілля на об’єктах суб’єкта господарювання, виконання відповідних програм, зобов'язань колективних договорів і угод, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, мийними та знешкоджуючими засобами, газованою солоною водою, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо і домагатися від роботодавців усунення наявних недоліків;

2.4. Брати участь:

- в опрацюванні проектів загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, відповідних галузевих і територіальних угод з цих питань, у формуванні розділу «Охорона праці» колективних договорів та визначенні роботодавцями комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів або підвищення існуючого рівня охорони праці;

- у розробленні нових і перегляді чинних нормативно-правових актів з охорони праці, а також положень, інструкцій та інших актів з цих питань, що діють у межах суб’єкта господарювання;

- у підтвердженні, згідно з законодавством, факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров'я працівника або людей, які його оточують, або виробничого середовища чи довкілля, та обґрунтованості відмови працівника від роботи з цих причин;

- розгляді посадовими особами листів, заяв та скарг працівників з питань охорони праці;

- підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці;

- визначенні підстав та розмірів зменшення одноразової допомоги працівникам, які потерпіли на виробництві, якщо за результатами розслідування нещасного випадку однією з головних причин було встановлено порушення потерпілим вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

2.5. Аналізувати стан охорони праці і причини виробничого травматизму й професійної захворюваності, вимагати від роботодавця вжиття ефективних заходів щодо поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці, здійснювати контроль за додержанням установленого порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та в експлуатаційній діяльності.

2.6. Брати участь у роботі комісій:

- з розслідування нещасних випадків на виробництві та профзахворювань;

- з перевірки знань посадовими особами і працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;

- з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого й соціально-культурного призначення на відповідність їх вимогам охорони праці;

- з перевірки або обстеження стану охорони праці суб’єкта господарювання, що проводяться органами державного нагляду за охороною праці.

2.7. Сприяти потерпілим, членам сімей загиблих на виробництві або особам, які представляють їхні інтереси, у вирішенні питань щодо їх участі у розслідуванні, ознайомленні з матеріалами за його наслідками, своєчасного одержання актів установленої форми, розгляду роботодавцем заяв у разі незгоди зі змістом цих актів, своєчасного і повного одержання страхових виплат та всіх видів соціальної допомоги, що мають надаватися Фондом соціального страхування.

 

3. ПРАВА ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛКИ З ПИТАНЬ

ОХОРОНИ ПРАЦІ

Представники Профспілки мають право:

3.1. Безперешкодно відвідувати підконтрольні підрозділи суб’єкта господарювання (за пред'явленням Посвідчення встановленого зразка  ПП-1, ТІ-1 або іншого документа) з метою проведення перевірки стану безпеки і гігієни праці, додержання працівниками нормативних актів з питань охорони праці або участі в роботі комісій з питань, що належать до компетенції представників Профспілки з охорони праці.

3.2. Одержувати від роботодавців, посадових осіб та працівників необхідні документи й пояснення з питань охорони праці.

3.3. Вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

3.4. Подавати свої висновки  про обставини й причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про  відповідальних за це посадових осіб.

3.5. Вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому в разі загрози життю або здоров'ю працівників.

3.6. Організовувати або вимагати проведення незалежної експертизи умов і безпеки праці, а також об'єктів виробничого й соціально-культурного призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх вимогам нормативно-правових актів з охорони праці;

 3.7. Брати участь:

- у визначенні та здійсненні державної політики в галузі охорони праці, трудових відносин і соціального захисту працівників, внесенні пропозицій з цих питань відповідним органам;

- у розгляду спорів і конфліктів з питань охорони праці в комісіях з трудових спорів, у прокуратурі, суді тощо;

- у розгляді органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян своїх пропозицій згідно з компетенцією представників Профспілки з питань охорони праці.

3.8. Безоплатно одержувати  від органів статистики дані з питань охорони праці, виробничого й невиробничого травматизму та професійної захворюваності у межах відповідно до своїх повноважень.

4. Форма посвідчення представника Профспілки з питань охорони праці (№ ПП-1) та форма висновку або подання представника Профспілки  з питань охорони праці (№ ПП-2), наведені у додатках 1 і 2 до цього Положення.

5. Представники Профспілок з питань охорони праці локального рівня щорічно надають інформацію про свою роботу територіальній організації, а вона відповідно ЦК Профспілки в терміни та за формою звіту технічного (головного технічного) інспектора праці Профспілки (згідно з додатком 2 до Положення про технічну інспекцію праці Профспілки).

_________________