Додаток  3

                    до постанови Президії ЦК

    Профспілки від 20.06.2019 № П - 15 - 6

 

 ПОЛОЖЕННЯ

              ПРО КОМІСІЮ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИБОРНОГО ОРГАНУ

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ         

   ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА,     

МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

Це Положення визначає правові засади діяльності комісії з охорони праці виборного органу первинної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України (далі – Профспілка)  і містить вимоги щодо організації роботи цієї комісії з урахуванням  обов’язків, прав і повноважень профспілок у сфері охорони праці, визначених Кодексом законів про працю України, законами України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону праці», іншими актами законодавства.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія з охорони праці виборного органу первинної організації Профспілки (далі Комісія) створюється цим органом на строк його повноважень на підприємстві, в установі, організації (далі-суб’єкт господарювання) будь-якої форми власності та виду діяльності з кількістю працюючих, як правило, 50 і більше осіб. Залежно від конкретних обставин виборний профспілковий орган суб’єкта господарювання може створити комісію й за меншої кількості працівників.

У структурних підрозділах багаточисельних суб’єктів господарювання, де в установленому порядку окремо обирається профспілковий орган, створюється Комісія з охорони праці цього органу.

Кількісний і персональний склад Комісії визначається і затверджується виборним профспілковим органом суб’єкта господарювання (структурного підрозділу) залежно від кількості працівників і специфіки виробництва.

1.2. Головними завданнями Комісії є здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцем вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, захист прав та інтересів членів Профспілки у цій сфері.

1.3. Членами Комісії можуть бути досвідчені працівники і спеціалісти - члени Профспілки, на яких за посадовими обов’язками не покладено відповідальності за створення здорових і безпечних умов праці на виробничих дільницях, в цехах, службах, інших підрозділах або в цілому на суб’єкті господарювання, а також які не належать до працівників служби охорони праці або інших служб, уповноважених роботодавцем на здійснення на цих об’єктах організаційно-розпорядчих, контрольних функцій у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Кожен член Комісії одночасно є представником Профспілки з питань охорони праці, який діє в межах повноважень згідно зі статтею 41 Закону України «Про охорону праці», статтями 21, 38 і 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами, Статутом Профспілки.

1.4. Головою Комісії обирається член виборного профспілкового органу суб’єкта господарювання (структурного підрозділу), який не входить до складу адміністративного персоналу. Одночасно він є старшим громадським інспектором суб’єкта господарювання (структурного підрозділу).

На суб’єкті господарювання зі значною кількістю працюючих (3 тисячі осіб і більше) доцільно в штатному розкладі виборного профспілкового органу передбачати звільненого працівника на посаді голови Комісії, який одночасно може обиратися заступником голови виборного профспілкового органу. Рішення з цих питань виборний профспілковий орган приймає залежно від специфіки суб’єкта господарювання, складності й небезпечності виробництв та з урахуванням рекомендацій щодо конкретних нормативів чисельності, визначених  ЦК Профспілки.

1.5. Комісія у своїй роботі керується Кодексом законів про працю України, законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», іншими нормативно-правовими актами, Статутом Профспілки та цим Положенням.

1.6. Комісія працює під керівництвом відповідного виборного профспілкового органу за планом роботи, що затверджується цим органом.

1.7. Засідання Комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

1.8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

1.9. Рішення Комісії оформляється протоколом довільної форми, має рекомендаційний характер і надається роботодавцю (керівникові суб’єкта господарювання, структурного підрозділу), іншим відповідальним особам для впровадження в життя. Роботодавець не пізніше п’ятиденного терміну (5 робочих днів) з дня отримання рішення надсилає голові Комісії аргументовану відповідь.

Із найбільш важливих і принципових питань Комісія вносить матеріали на розгляд виборного профспілкового органу суб’єкта господарювання (структурного підрозділу) для прийняття рішення по суті проблеми на рівні зазначеного органу.

1.10. Голова і члени Комісії взаємодіють з іншими представниками Профспілки підприємства, громадськими інспекторами з охорони праці структурних підрозділів, відповідними службами та посадовими особами суб’єкта господарювання, а також з представниками органів державного управління і нагляду за охороною праці, виконавчими органами Фонду соціального страхування, технічними інспекторами праці та іншими фахівцями вищих профспілкових органів.

1.12. Роботодавець за свій рахунок організовує разом з виборним профспілковим органом підприємства навчання членів Комісії, придбання для них відповідних засобів і нормативних документів з охорони праці, а також забезпечує збереження їм середнього заробітку протягом періоду навчання і виконання громадських обов’язків, визначених колективним договором.

  

2. ЗМІСТ РОБОТИ КОМІСІЇ

2.1. Комісія сприяє виборному профспілковому органу підприємства (структурного підрозділу) у виконанні повноважень, передбачених для профспілок Кодексом законів про працю України, законами України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», іншими нормативно-правовими актами та Статутом Профспілки.

З цією метою Комісія:

2.1.1. Перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою підсоленою водою, проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій та виконання рекомендацій заключних актів медичного огляду, домагається від роботодавця усунення недоліків у роботі з цих питань.

2.1.2. Бере участь у формуванні розділу «Охорона праці» колективного договору, в опрацюванні роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, проводить перевірки виконання затверджених заходів.

2.1.3. Аналізує причини виробничого травматизму та професійної захворюваності, якість складання актів за встановленими формами (Н-1,  Н-5, П-4), готує пропозиції стосовно вимог до роботодавця щодо вжиття ефективних профілактичних заходів, а також з приводу безпідставного звинувачення потерпілих, необґрунтованої відмови від складання акта за формою Н-1 або внесення до нього необхідних змін.

2.1.4. Контролює усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань, визначених комісіями з їх розслідування, додержання роботодавцем установленого порядку реєстрації та подання звітності про зазначені випадки.

2.1.5. Перевіряє наявність і повноту інструкцій з охорони праці для всіх професій, своєчасну розробку й затвердження нормативних та інших актів з охорони праці, що діють у межах діяльності суб’єкта господарювання, ведення журналів інструктажу працівників, журналів періодичного технічного огляду машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та іншої документації згідно з вимогами норм і правил.

2.1.6. Вивчає додержання вимог законодавства про охорону праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та вносить пропозиції щодо усунення порушень з цих питань.

2.1.7. Здійснює громадський контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, вивчає додержання вимог законодавства щодо надання працівникам пільг і компенсацій за роботу з важкими та/або шкідливими умовами праці, готує пропозиції про встановлення для окремих осіб додаткових пільг відповідно до умов колективного договору.

2.1.8.  Сприяє своєчасному й повному одержанню потерпілими або членами сімей загиблих на виробництві сум відшкодування шкоди, одноразової допомоги та всіх інших страхових виплат чи видів соціальної допомоги, передбачених законодавством, за необхідності готує на розгляд виборного профспілкового органу суб’єкта господарювання проект подання з цих питань до робочих органів Фонду соціального страхування.

2.1.9. Сприяє виплаті вихідної допомоги (у розмірі не менше тримісячного заробітку), якщо працівник розриває трудовий договір через порушення роботодавцем вимог законодавства та умов колективного договору з питань охорону праці.

2.1.10. Організовує і контролює роботу громадських інспекторів з охорони праці.

2.1.11. Здійснює громадський контроль за створенням та ефективною роботою кабінету охорони праці, наявністю і станом куточків, стендів та інших засобів пропаганди охорони праці; спільно з роботодавцем організовує огляди-конкурси стану охорони праці на суб’єкті господарювання.

2.1.12. За необхідності порушує перед виборним профспілковим органом суб’єкта господарювання питання про проведення незалежної експертизи умов праці на діючому виробництві, небезпечності певних машин, механізмів, устаткування, будівель і споруд, відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці проектної документації, нових або реконструйованих виробничих об’єктів.

2.2. Голова Комісії або за його дорученням будь-який інший член Комісії бере участь у роботі комісій:

- з проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- з розслідування (спеціального розслідування) нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

- з атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- з перевірки знань посадовими особами і працівниками нормативно-правових актів з охорони праці;

- з прийняття в експлуатацію нового або реконструйованого об’єкта виробничого чи соціально-культурного призначення на відповідність його вимогам охорони праці;

- з перевірки або комплексного обстеження стану охорони праці на підприємстві (у структурному підрозділі), що проводиться представниками органів державного нагляду за охороною праці, пожежною охороною, експертами Фонду соціального страхування праці тощо.

2.3. Голова, члени Комісії реалізують інші повноваження, передбачені Положенням про представників Профспілки з питань охорони праці, затвердженим постановою Президії ЦК Профспілки від 20.06.2019 №П-15 та іншими актами.

2.4. Голова або будь-який член Комісії негайно повідомляє голову виборного профспілкового органу суб’єкта господарювання про кожен груповий нещасний випадок, нещасний випадок зі смертельним або тяжким наслідком, що стався на виробництві, з метою термінового повідомлення про це вищому профспілковому органу та забезпечення участі в спеціальному розслідуванні такого випадку представників Профспілки згідно з установленим Порядком.

3. ОСНОВНІ ПРАВА ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ

Голова і члени Комісії мають право:

3.1. Безперешкодно і в будь-який час перевіряти стан умов і безпеки праці, санітарно-побутового обслуговування і забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою солоною водою, мийними та знешкоджувальними засобами, а також хід виконання зобов’язань з охорони праці колективного договору, відповідних програм та заходів з цих питань.

3.2. Вносити роботодавцю подання з будь-якого питання охорони праці та одержувати від нього аргументовану відповідь.

3.3. Вимагати від керівника суб’єкта господарювання, його структурних підрозділів) негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах суб’єкта господарювання у разі виникнення загрози життю або здоров’ю працівників.

3.4. Подавати свої висновки  про обставини й причини нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також про  відповідальність посадових осіб, дії або бездіяльність яких призвели до цих випадків.

3.5. Одержувати від роботодавця, посадових осіб і працівників необхідні пояснення, інформацію та документи з питань, що належать до компетенції Комісії.

Виборний профспілковий орган суб’єкта господарювання (структурного підрозділу) може відкликати рішення Комісії чи подання (висновок) голови або члена Комісії, якщо вони суперечать законам, іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, не відповідають вимогам захисту законних прав та інтересів працівників.

Особи, які створюють перешкоди в діяльності голови або члена Комісії, притягаються до дисциплінарної, адміністративної,  кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

За неналежне виконання  обов’язків, передбачених цим Положенням, будь-який член Комісії може бути притягнутий до відповідальності згідно зі Статутом Профспілки, а також достроково усунутий від виконання цих громадських обов’язків у тому ж порядку, за яким його було обрано.

 

 

_________________