Додаток №1 до постанови

ІІ пленуму ЦК Профспілки

02.02.2012

 

ІНСТРУКЦІЯ

з проведення звітів і виборів в організаціях Профспілки

 

1. Загальні положення

         Вибори профспілкових органів проводяться у строки, що встановлюються відповідно до Статуту Профспілки пленумом ЦК Профспілки України.

         Ревізійні комісії профспілкових організацій обираються одночасно з профспілковими органами і підзвітні зборам, конференціям, з’їзду.

         Рішення про звітно-виборні збори, конференції приймаються відповідними профспілковими органами.

         Формування профспілкових органів, ревізійних комісій проводиться знизу доверху шляхом обрання безпосередньо на зборах, конференціях або делегування (виборів) представників профспілкових ор­ганізацій до органу, необхідність функціонування якого вони визначають.

         Рішення про створення і порядок формування керівних і виконавчих органів Профспілки, норму представництва, а також про порядок обрання керівників профорганів приймаються на зборах, засіданнях профорганів, конференціях, з’їзді.

         Члени Профспілки мають право обирати і бути обраними у профспілкові органи на конференції чи з'їзді, у тому числі вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, членом або керівником профспілково­го органу.

         Вибори профспілкових органів проводяться в умовах широкої демо­кратії та гласності. Кандидатури до складу профорганів на виборні посади слід всебічно обговорити у профспілкових організаціях усіх рівнів.

         Звітні доповіді профспілкових органів попередньо обговорюються і затверджуються на засіданнях комітетів, рад, а звіти ревізійних комісій - на їх засіданнях.

          Звітно-виборні профспілкові збори є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів профспілкової організації. Конференції правомочні, якщо в них беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

         Для ведення звітно-виборних зборів, конференції, з’їзду відкритим го­лосуванням обирається президія. Вона керує роботою цього органу і несе повну відповідальність за правильність їх проведення, дотримання вимог Статуту та Інструкції з проведення звітів і виборів в організаціях Профспілки.

          Рішенням зборів, конференцій, з’їзду можуть також обиратися їх ро­бочі органи:

          - мандатна комісія - для перевірки повноважень делегатів конференції, з’їзду;

          - секретаріат - для організації запису на виступи, відміток про черговість їх надходження, для роботи з телеграмами, листами, скаргами, що надійшли, розшифрування стенограми або звукозапису, візування текстів виступів, подання допомоги президії з інших організаційних питань;

          - редакційна комісія - для підготовки (доопрацювання) проектів постанов зборів, конференції, з’їзду, передачі матеріалів для засобів масової інформації;

          - лічильна комісія (лічильники) - для підрахунку голосів при відкритому голосуванні або проведення закритого (таємного) голосування. У нечисленних організаціях функції лічильної комісії може виконувати пре­зидія зборів або за її дорученням один із членів Профспілки.

         Збори, конференція, з’їзд можуть утворювати інші робочі органи для сприяння кращому їх проведенню та розширення гласності їх роботи.

2. Висунення та обговорення кандидатур до складу профспілкових органів

         Вибори профспілкових органів або визнання повноважень делегова­них членів проводяться після обговорення зборами, конференцією, з'їздом звітної доповіді відповідного профоргану і доповіді ревізійної комісії та прийняття по них рішення.

         За згодою учасників зборів, конференції, з’їзду постанова може прий­матися під час роботи лічильної комісії.

         Перед проведенням виборів збори, конференція, з’їзд попередньо визначають кількісний склад виборного профспілкового органу. Це не обме­жує права учасників вносити до списку для голосування будь-яку кількість кандидатур.

         Рішення про кількісний склад, висунення і обговорення кандидатур до профоргану, що обирається, приймаються відкритим голосуванням.

         Пропозиції по кількісному та персональному складу комітетів, рад, ревкомісій та їх голів можуть вноситися як безпосередньо на зборах, кон­ференціях, так і завчасно - як від імені колегіальних органів, так і особисто членом Профспілки.

         На звітно-виборних зборах, конференціях можуть скликатися наради представників делегацій для того, щоб попередньо намітити канди­датури до нового складу профоргану, ревкомісії.

          З цією метою збори, конференція, з'їзд можуть утворювати комісії.

         Ці комісії можуть також формуватися завчасно профорганами, що звітують, для визначення та організації обговорення кандидатур у структу­рах профорганізацій. Комісія подає зборам, конференції список усіх висунутих кандидатур та свої пропозиції по них, результати обговорення членами Профспілки.

         До складу профспілкового органу можуть висуватися кандидатури з числа членів Профспілки, які відсутні на зборах, або не є делегатами конференції.

         Пропозиції про припинення висунення кандидатур ставляться на го­лосування.

          Делегування до складу комітетів, рад, інших профорганів проводить­ся, як правило, разом з виборами делегатів на звітно-виборні конференції, а в особливих випадках - окремим рішенням зборів, конференції, комітету Профспілки.

          Профспілкові органи обираються за рішенням зборів, конференцій відкритим або таємним голосуванням незалежно від того, як вони формуються, - безпосередньо на звітно-виборних зборах, конференціях чи прямим делегуванням.

         У випадку формування профоргану шляхом делегування мандатна комісія конференції, з'їзду має перевірити подані документи на делегова­них членів, доповісти свої висновки конференції, з'їзду, які приймають рішення про визнання (невизнання) їх повноважень.

         Член профспілкового органу, який обраний прямим делегуванням, мо­же бути відкликаний органом у тому ж порядку, в якому проводилося де­легування.

          Учасники зборів, делегати конференцій, з’їзду  обговорюють усі вису­нуті кандидатури персонально. Кожен з них має необмежене право аргу­ментованого відводу кандидатур. Пропозиції про припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури ставляться на голосування. Після обговорення кандидатур, по яких надійшли відводи, у кожному окремому випадку вирішується питання про те, включити чи не включити її до списку для го­лосування. Кандидатури, проти яких не було заперечень, включаються до списку без голосування.

 

3. Порядок голосування

         Перед початком голосування (після висунення кандидатур) збори, конференція приймають рішення:

 1. Де буде обиратись керівник профспілкового органу - на зборах, кон­ференції чи на засіданні виборного органу (крім керівників Центрального комітету, територіальних виборних профспілкових органів, поря­док виборів яких визначений Статутом Профспілки). Не виключається варіант обрання керівника профоргану всіма члена­ми профспілкової організації. Вибори в цьому випадку проводяться таємним голосуванням. Таке рішення може прийняти лише вищий орган профорганізації – конференція.
 2. Яким голосуванням (відкритим чи таємним) будуть проводитись вибори:

         членів та керівників виборного органу;

         делегатів на конференцію, при необхідності - представників (де­легованих членів) до складу вищого за ступенем профспілкового органу.

         Для проведення голосування (підрахунку голосів) обирається лічиль­на комісія.

         Лічильна комісія на своєму організаційному засіданні обирає голову та секретаря комісії, про що складається протокол № 1. За дорученням комісії її голова або інший член комісії оголошує учасникам зборів, деле­гатам конференції протокол № 1, який приймається ними до відома, і роз'яснює порядок голосування.

          У голосуванні з виборів профорганів, ревкомісій беруть участь ли­ше члени Профспілки даної організації, делегати конференції, з’їзду. При відкритому голосуванні з кожної кандидатури підраховуються усі голоси, подані „за”, „проти” і тих, хто утримався (голосування ман­датами або спеціальними картками).

         Результати відкритого голосування доповідаються зборам, конфе­ренції, з’їзду та заносяться до протоколів.

         Закрите (таємне) голосування проводиться у такому порядку:

          - перед початком голосування лічильна комісія готує бюлетені (списки) для таємного голосування, в яких кандидатури розміщуються, за її рішенням, в алфавітному порядку або в порядку їх внесення. За рішенням конференції в бюлетенях можуть вказуватись посади включених до них кандидатур;

          - лічильна комісія видає кожному учаснику зборів, делегату конференції (делегатам - по пред'явленні документа, бажано - мандата) по одному екземпляру бюлетеня з кандидатурами для голосування і робить про це відмітку в списку учасників зборів, делегатів;

          - учасники зборів, делегати мають право закреслювати кандидатури або дописати нові незалежно від того, в якій кількості попередньо визна­чено обрати комітет, раду;

          - після голосування лічильна комісія розкриває урни з бюлетенями, які попередньо опечатуються, і проводить підрахунок голосів, який може проводитися в присутності учасників зборів, конференції, якщо буде прийнято таке рішення;

           - про результати голосування складається протокол № 2, в якому вказується кількість голосів, поданих "за" і "проти" по кожній кандидатурі.

         Протокол підписують усі члени лічильної комісії. Якщо протокол більшістю членів лічильної комісії не підписаний, він може бути визнаний недійсним, про що збори, конференція, з’їзд приймають відповідні рішення.

         Лічильна комісія доповідає зборам, конференції, з’їзду результати голосу­вання. Підсумки виборів затверджуються зборами, конференцією, з’їздом.

         Щодо членів ради, комітету, ревізійної комісії, які обрані прямим деле­гуванням, за результатами доповіді та висновків мандатної комісії конференцією приймається постанова про визнання (невизнання) їх по­вноважень.

         При обранні керівника профоргану безпосередньо на зборах, конференції таємним голосуванням висунення кандидатур на ці посади, їх обговорення і голосування проводяться окремо від складу членів комітету, ради. Учасникам зборів, конференції видається по два бюлетені: один - з виборів голови комітету, ради, другий - з виборів членів цього органу. Обраний голова вважається обраним також і в члени комітету, ради.

         Недійсними є бюлетені невстановленої форми, а при виборах керівників профорганів - і ті бюлетені, в яких залишено дві або більше кан­дидатур. Обраними вважаються особи, за яких проголосувало більше полови­ни членів Профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції, з’їзді, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму на момент голосу­вання.

         Якщо за підсумками голосування до складу профспілкового органу обрано більше чи менше членів, ніж це було встановлено, збори, конфе­ренція, з'їзд відкритим голосуванням можуть прийняти рішення про за­твердження складу профоргану в новій кількості за результатами голосу­вання. У випадку, коли більшість учасників зборів, делегатів конференції, з'їзду проголосує за раніше встановлений кількісний склад профоргану, то знову проводиться обговорення висунутих кандидатур і повторне голосу­вання.

         Якщо за результатами голосування з виборів делегатів конференції, з’їзду їх виявиться більше, ніж треба обрати за нормою представництва, то слід також заново обговорити висунуті кандидатури і провести повторне голосування.  

         Склад обраних до комітету, ради, ревізійної комісії і делегатів конференції, з'їзду, вноситься до протоколу зборів, конференції, з'їзду.

         Дострокові вибори профспілкового комітету, його голови можуть бути проведені на зборах (конференції) первинної профспілкової організації на вимогу 1/3 членів первинної організації.

         Дострокові звіти і вибори профспілкового органу міської, територіальної організації Профспілки  можуть бути прове­дені на позачерговій конференції, яка скликається на вимогу не менше третини первинних організацій, які перебувають на обліку цього виборного органу та об’єднують не менше третини членів Профспілки, або на вимогу контрольно-ревізійної комісії міської, територіальної організації Профспілки. Позачергова конференція міської організації Профспілки скликається також за рішенням виборного органу територіальної організації Профспілки (комітету, ради); позачергова конференція територіальної організації Профспілки – за рішенням Центрального комітету Профспілки.

         Конференція вважається правомочною, якщо у ній взяли участь не менше, ніж дві третини обраних делегатів.

         Рішення конференції вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини делегатів, які брали участь у  голосуванні при наявності кворуму.

         У разі дострокового вибуття голови, заступника голови міського, територіального, Центрального комітету (ради) Профспілки, голови контрольно-ревізійної, Мандатної комісії вони можуть обиратися на засіданні відповідного виборного профспілкового органу зі свого складу.

         Член профоргану, який був обраний або делегований до нього, але втратив зв'язок з цим органом у зв'язку зі зміною місця роботи чи проживання, виводиться з його складу на засіданні профоргану на підставі осо­бистої заяви або подання організації, яка делегувала представника.

         Член профоргану, який не виправдовує довір'я, може бути виведеним з його складу за ініціативою самого органу. Питання вирішується на збо­рах, конференції, засіданні профоргану відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів учасників при наявності кворуму (як визначено це Статутом Профспілки).

         Звільнення з посади голови комітету, ради Профспілки та його заступ­ників за їх ініціативою або з підстав, передбачених трудовим законодавст­вом, і обрання замість них нових провадиться на засіданні цього проф­органу.

         Усі матеріали закритого (таємного) голосування пакетуються, засвідчуються печаткою і підписами членів лічильної комісії та переда­ються відповідному профспілковому органу на зберігання до наступних виборів.

         Проведення звітно-виборних зборів, конференцій оформ­ляється протоколом, який підписується головою та секретарем робочої президії.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

звітної доповіді комітету Профспілки (приблизний)

І. Вступ.

Коротко висвітлити стан справ на підприємстві, в організації, установі, загальну ситуацію, на тлі якої працював профком, вказати, чим характеризувався звітний період для профспілкової організації.

Чітко окреслити, як виконано рішення минулих звітно-виборних збо­рів, конференції, критичні зауваження та пропозиції членів профспілки.

 

              ІІ. Захист економічних прав трудящих:

 • робота профкому щодо укладення та контролю за виконанням колективного договору;
 • забезпечення продуктивної зайнятості працівників. Забезпечення додаткових гарантій під час скорочення штату або чисельності;
 • професійне навчання і підвищення кваліфікації працівників;
 • організація оплати праці. Контроль профкому за дотриманням законодавства про оплату праці. Погашення заборгованості із заробітної плати;
 • соціальний захист працівників під час приватизації, реструктуризації або реорганізації підприємства;
 • використання можливостей комісії по трудових спорах, органів виконавчої влади та судів, законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) для захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників;
 • використання права, наданого законодавством, для отримання необхідної фінансово-економічної інформації від роботодавця і використання її в інтересах трудового колективу;
 • вплив профкому на розподіл прибутку і поточних надходжень коштів на рахунки підприємства в інтересах трудового колективу.

                

ІІІ. Соціальний захист:

 • стан житлового будівництва та розподіл житла, кількість працівни­ків, що потребують поліпшення житлових умов;
 • забезпечення працівників паливом;
 • контроль за роботою підприємств торгівлі, громадського харчуван­ня, комунально-побутового обслуговування;
 • робота житлово-побутової комісії.

 

IV . Культурно-оздоровча робота:

 • організація та проведення екскурсій, вечорів, тематичних зустрічей,
  концертів;
 • фізкультурна та спортивна робота, участь у змаганнях, робота спор­тивних секцій, груп;
 • використання коштів на утримання відомчих баз відпочинку, дитя­чих таборів, дитячих дошкільних закладів, бібліотек, інших об'єктів соціально-культурного призначення:

- робота з дітьми, організація оздоровлення їх у таборах відпочинку;

 • робота відповідної комісії.

V . Охорона праці та соціальне страхування.

 • аналіз стану умов та безпеки праці на виробництві за звітний період,
  основні причини нещасних випадків і професійної захворюваності;
 • виконання угоди з охорони праці. Які пільги, крім тих, що перед­бачені законодавством про охорону праці, надавалися потерпілим та сім'ям загиблих на виробництві;
 • аналіз використання коштів для запобігання нещасним випадкам,
  поліпшення умов праці (всього та в перерахунку на одного працівника) у порівнянні з витратами на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві;
 • забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також спецхарчуванням та молоком. Скільки на це витрачено коштів.

- робота комісії профкому з питань охорони праці, громадських  інспекторів на робочих місцях;

 • аналіз стану захворюваності працівників, втрат робочого часу з цих причин;
 • проведення профілактичної роботи щодо зниження захворюваності працівників;
 • оздоровлення працівників та їхніх сімей у санаторіях, будинках та базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях;
 • робота комісії соціального страхування профкому, контроль за використанням коштів соцстраху за призначенням.

 

VI.         Організаційна робота:

 • структура профспілкової організації, її зміни;
 • підсумки звітів та виборів у структурних підрозділах;
 • навчання профспілкового активу;
 • про роботу профкому (президії) за звітний період (аналіз засідань та розгляду найважливіших питань, їх дієвість). Робота постійних комісій, оцінка роботи кожного члена профкому, президії;
 • проведення профспілкових зборів, конференцій, пленумів;
 • аналіз розгляду скарг і заяв членів профспілки, яких вжито заходів;
 • робота комісії з організаційних питань.

         Кожен розділ доповіді повинен бути насичений фактами та конкрет­ними прикладами роботи.

        Закінчується звітна доповідь узагальненнями й висновками, програмою пріоритетних напрямів роботи на найближчий час.

         Звітна доповідь заслуховується на засіданні профкому, який приймає рішення про внесення її на звітно-виборну конференцію (збори) з визна­ченням доповідача

 

 ___________________________________

 

  

 

ПЛАН

звітної доповіді ревізійної комісії  профспілкової організації (приблизний)

 1. Склад ревізійної комісії, оцінка роботи кожного члена ревкомісії.
 2. Кількість проведених ревізій, які напрями профспілкової роботи перевірялися.

Наприклад:

 • виконання профспілкового кошторису;
 • стан фінансової діяльності;
 • стан обліку та звітності;
 • доцільність придбання культ- та спортінвентарю, забезпечення його зберігання та використання;
 • проведення інвентаризацій матеріальних цінностей та інвентарю;
 • правильність розподілу та використання путівок;
 • стан обліку пенсіонерів, що перебувають на профспілковому обліку, сплата ними профспілкових внесків;
 • ведення протоколів та діловодство, зберігання документації;

- перевірка термінів виконання скарг та заяв, що надходять до профспілкової організації;

 1. Участь голови ревізійної комісії в засіданнях профкому (президії).
 2. Розгляд результатів ревізій на засіданнях профкому (президії) та як і рішення прийняті за актами перевірок, як виконувалися пропозиції ревкомісії;
 3. Ознайомити учасників зборів, делегатів конференції, з виконанням кошторису. Ознайомити із статтями доходів та витрат з коротким повідомленням про платні заходи, що проводилися профспілковою організацією, як:
 • про кількість отриманих та використаних путівок вихідного дня, про проведені екскурсії, лекції тощо;
 • яку суму становить наявний інвентар і хто його використовує;
 • кому надавалася матеріальна допомога і на яку суму.
 1. Ознайомити з підсумками витрат із соціального страхування:
 • скільки одержано путівок по соцстраху та як вони розподілялися,
  - наявність порушень при виділенні путівок;
 • скільки оздоровлено дітей.
 1. Яким чином забезпечується гласність у роботі профкому.
 2. Зробити висновки про роботу комітету Профспілки, внести пропозиції щодо роботи його нового складу.
 3. Звітна доповідь готується на основі актів ревізій, тематичних перевірок і затверджується на засіданні ревізійної комісії.

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для проведення звітно-виборних зборів (конференції)

 1. Статут галузевої Профспілки.
 2. Типова інструкція про проведення звітів і виборів.
 3. План підготовки та проведення зборів (конференції).
 4. Постанова комітету Профспілки про проведення зборів (конференції).
 5. Список членів Профспілки (делегатів конференції) в алфавітному порядку в 2-х примірниках (для реєстрації та лічильної комісії).
 6. Список запрошених.
 7. Порядок ведення зборів (конференції).
 8. Порядок денний.
 9. Регламент роботи.
 10. Звітна доповідь комітету Профспілки.
 11. Звітна доповідь ревізійної комісії.
 12. Проект постанови.
 13. Списки делегованих до нового складу комітету Профспілки, реві­зійної комісії.
 14. Пропозиції щодо складу:
 • лічильної комісії;
 • редакційної комісії;
 • секретаріату;
 • президії.
 1. Проекти протоколів лічильної комісії.
 2. Витяг з постанови вищого за рівнем профоргану про обрання делегатів на звітно-виборну конференцію цього органу.
 3. Звітна доповідь комітету Профспілки.
 4. Звітна доповідь ревізійної комісії.
 5. Проект постанови.
 6. Списки делегованих до нового складу комітету Профспілки, реві­зійної комісії.
 7. Пропозиції щодо складу:
 • лічильної комісії;
 • редакційної комісії;
 • секретаріату;
 • президії.

 

  

Зразок

РОБОЧИЙ ПЛАН

підготовки та проведення звітно-виборної конференції

 

(дата та місце проведення)

 

№ п/п та зміст заходів

Термін

вико­нання

Відпо-відальні

за вико­нання

1.                     Підготувати та розглянути на черговому засіданні профкому питання про скликання звітно-виборної конфе­ренції, дату її проведення, порядок денний, норму пред­ставництва, кількість та порядок виборів делегатів, порядок формування нового складу профкому.

 

 

2.          Оповістити цехові комітети Профспілки, профгрупи про скликання звітно-виборної конференції.

 

 

3.          Підготувати матеріал до звіту про діяльність профкому для виступу його членів у структурних підрозділах.

 

 

 

4.          Підготувати звітну доповідь.

 

 

 

5. Винести звітну доповідь на розгляд профкому

 

 

6.Організувати виступи членів профкому на зборах у структурних підрозділах з відповідними звітами про ро­боту.

 

 

7. Провести інструктивну нараду з головами цехкомів, профгрупоргами про особливості звітно-виборної кампанії.

 

 

5.          Узгодити з цеховими комітетами Профспілки, профгрупами графік проведення звітів і виборів, затвердити його на засіданні профкому.

 

 

6.          Направити цеховим комітетам, профгрупам постанову профкому про скликання конференції та анкети делегатів і делегованих членів профкому.

 

 

7.                     Забезпечити організоване та своєчасне надходження до профкому:

-  виписок з протоколів профспілкових зборів про вибори
делегатів конференції;

-  виписок з протоколів про делегування членів профкому, членів ревкомісії;

-  анкет делегатів конференції, делегованих членів проф­кому та ревкомісії.

 

 

11.      Підготувати інформаційний матеріал про роботу профкому за звітний період для делегатів конференції.

 

 

12.                 Підготувати списки делегатів.

 

 

13.                 Підготувати списки членів нового складу профкому, ревкомісії, делегованих цеховими комітетами, профгрупами.

 

 

14.                 Підготувати списки запрошених на конференцію.

 

 

15.                 Забезпечити приміщення для проведення конференції.

 

 

 

16.                 Підготувати та внести на розгляд профкому кошторис ви­трат на проведення конференції.

 

 

 

17.                 Підготувати необхідне канцелярське приладдя.

 

 

18.                 Підготувати матеріали для проведення конференції:

-  запрошення для учасників;

-  об'яви;

-  таблички для реєстрації.

 

 

19. Підготувати приладдя, необхідне для проведення конференції:   

-  урну для таємного голосування;

-  кабіни для голосування;

-  сургуч, печатку, шпагат;

-  блокноти, ручки, папір.

 

 

20.       Розробити програму культурного обслуговування учас­ників конференції та їх харчування.

 

 

21.       Підготувати пропозиції щодо складу керівних органів
конференції:

-  президії конференції;

-  секретаріату;

-  мандатної комісії;

-  лічильної комісії;

-  редакційної комісії.

 

 

22.       Підготувати приміщення для роботи лічильної комісії.

 

 

23.       Підготувати пропозиції щодо складу групи з реєстрації учасників конференції.

 

 

24.       Організувати реєстрацію учасників, стенографування
конференції.

 

 

25.       Узагальнити пропозиції та критичні зауваження, вислов­лені учасниками конференції.

 

 

26.       Узагальнити пропозиції та критичні зауваження, вислов­лені учасниками конференції.

 

 

27.       Скласти   списки   нового   складу   членів   профкому, ревізійної комісії.

 

 

28.       Направити постанови звітно-виборної конференції цеховим комітетам профспілки, профгрупам, членам ревкомісії.

-  секретаріату;

-  мандатної комісії;

-  лічильної комісії;

-  редакційної комісії.

 

 

 

 

 

 

Зразок

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ

звітно-виборної профспілкової конференції первинної організації

Конференцію відкриває голова профкому:

На звітно-виборну профспілкову конференцію______ _________

________________________________________________________

                                   (повна назва первинної організації)

обрано_____ делегатів. Із них присутні_____ делегати. Відсутні з поважних причин (відпустки, хвороба, відрядження)___ делегатів.

Які є пропозиції щодо початку роботи конференції?

Є пропозиція розпочати роботу конференції.

Чи будуть інші пропозиції?

Хто за те, щоб відкрити конференцію, прошу голосувати посвід­ченнями делегатів. Хто проти? Утримався? Приймається.

Звітно-виборна профспілкова конференція вважається відкритою.

В роботі конференції беруть участь:________________________

(назвати прізвища, ім'я, по батькові та посади представників)

Для ведення конференції необхідно обрати президію. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу президії?

Є пропозиція обрати президію в кількості______ чоловік.

Будуть інші пропозиції? Нема.

Хто за дану препозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть пропозиції щодо персонального складу?

(Висуваються кандидатури).

Є пропозиція обрати до президії конференції_________________

________________________________________________________

Не буде інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Обраних прошу зайняти місця за столом президії. (Конференція в разі потреби обирає секретаріат).

Далі конференцію веде головуючий із складу президії:

 

Головуючий: Шановні делегати!

Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи
конференції.                                                                          

Пропонується такий порядок денний:  

 1. Звіт про роботу профспілкового комітету за період з______

по______________________ .

 1. Звіт про роботу ревізійної комісії.
 2. Вибори профспілкового комітету (або інформація про вибори профспілкового комітету).
 3. Вибори ревізійної комісії.
 4. Вибори делегатів на міську (обласну) звітно-виборну профспілкову конференцію.
 5. Вибори членів нового складу територіального комітету (ради) Профспілки.
 6. Вибори голови профкому.

Чи будуть зауваження щодо порядку денного? Ні. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Нам необхідно також затвердити регламент роботи конференції.

Пропонується такий порядок:                                                               ;

Для звітної доповіді - до 40 хвилин.

Для доповіді ревізійної комісії - до 15 хвилин.

Для виступів - до 7 хвилин.

Для довідок, заяв наприкінці роботи - до 3 хвилин.

Перерви робити через кожні 2 години роботи на 20 хвилин.

Чи будуть інші пропозиції щодо регламенту роботи конференції? Хто за те, щоб затвердити запропонований регламент роботи, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Приступаємо до першого питання порядку денного.

Слово для звітної доповіді надається голові профспілкового комітету ________________________ (повністю прізвище, ім'я та по батькові.

Після доповіді:

Шановні делегати!

Доповідь закінчена. Є пропозиція заслухати доповідь ревізійної комісії, а потім обговорювати обидві доповіді разом. Також пропонується питання доповідачам подавати в письмовій формі. Немає інших пропозицій? Немає.

Головуючий:

Слово для звітної доповіді надається голові ревізійної комісії
профспілкової організації________________________________ .

Після доповіді:

Доповідь закінчена. Приступаємо до обговорення доповідей.

 

Слово для виступу надається делегату____________________________

(вказувати повністю прізвище, ім'я, по батькові, посаду)

Підготуватися___________________________________________ .

Шановні делегати! Хто бажає виступити, просимо записуватися.

Головуючий:

Після 2-3 виступів.

 

Шановні делегати!

Нам необхідно обрати комісію з розробки проекту постанови. Які будуть пропозиції щодо кількісного складу?

Після внесення пропозицій:

Є пропозиція обрати до складу комісії_____________ чоловік. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Які будуть пропозиції щодо персонального складу?

(Висуваються кандидатури).

Хто за те, щоб названих товаришів обрати до складу комісії, прошу
голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.                              

Прошу членів редакційної комісії фіксувати критичні зауваження та пропозиції виступаючих.

Шановні делегати!

Продовжуємо обговорення доповідей.

Слово для виступу надається делегату____________________________

Підготуватися________________________________ .

Просимо у виступах давати оцінку роботи профкому.

Після 7-10 виступів:

Шановні делегати!

Для участі в обговоренні доповідей записалося ____осіб.  

 Виступило                                                                                          . Надходять пропозиції про припинення дебатів. Будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб припинити обговорення? Хто проти? Утримався? Приймається.

Слово для відповідей на запитання надається толові профкому.

Після закінчення відповідей на запитання:

 

Шановні делегати!

Необхідно дати оцінку роботи профкому за звітний період та затвердити доповідь ревізійної комісії. В процесі виступів надходили пропозиції оцінити роботу профкому "задовільно".

 

Які ще будуть пропозиції? Нема?

Хто за те, щоб роботу профспілкового комітету визнати задовільною, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Є пропозиція звіт ревізійної комісії затвердити. Немає заперечень? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Слово від комісії з розробки проекту постанови надається
____________________________

(Зачитується проект постанови).

Головуючий:

Шановні делегати!

Які будуть пропозиції щодо проекту постанови?

 

Є пропозиція прийняти проект за основу. Немає інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Які будуть зауваження, доповнення, Зміни?

Вносяться доповнення та зміни.

Є пропозиція даний проект з усіма змінами та доповненнями прийняти як постанову конференції.

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Головуючий:

Шановні делегати!

Переходимо до наступних питань порядку денного.

"Вибори нового складу профспілкового комітету, ревкомісії"

(Дається варіант виборів конференцією, а не шляхом прямого делегування).

Згідно із Статутом Профспілки вибори профкому проводяться закритим і відкритим голосуванням. За згодою більшості делегатів вибори можуть проводитися відкритим голосуванням.

Які будуть пропозиції щодо форми виборів профкому та ревізійної комісії?

Є пропозиція обрати профком та ревкомісію відкритим голосуванням.

Немає інших пропозицій? Ставлю на голосування. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

 

Про вибори голови профкому.

Голову профкому ми можемо обрати по-різному.

 1. Прямим відкритим голосуванням безпосередньо конференцією.
 2. Прямим таємним голосуванням конференцією із складу профкому.
 3. Прямим відкритим голосуванням із складу профкому.
 4. Відкритим голосуванням на засіданні новообраного профкому.
 5. Таємним голосуванням на засіданні профкому.

Вибори голови профкому безпосередньо на конференції повинні передувати виборам профспілкового комітету.

Які будуть пропозиції щодо виборів голови профкому?

Надійшла пропозиція обрати голову профкому відкритим голосу­ванням безпосередньо на конференції із складу новообраного профкому. Будуть інші пропозиції?

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається. (В разі надходження інших пропозицій - кожна з них ставиться на голосування).

         Пропонується також відразу визначити форму обрання делегатів на обласну (міську) профспілкову конференцію та членів нового складу, обкому.

Є пропозиція вибори провести відкритим прямим голосуванням. Немає інших пропозицій? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення приймається.

Для проведення виборів необхідно обрати лічильну комісію.

(Обирається лічильна комісія відкритим голосуванням, визначається голова комісії, розподіл обов'язків береться до відома).

 

Приступаємо до виборів профкому.

Які будуть пропозиції щодо кількісного складу?

Є пропозиція обрати профком у складі______ осіб.

Будуть інші пропозиції? (Оголошуються інші пропозиції).

Ставлю на голосування. Голосуємо в порядку надходження.

Хто за те, щоб до складу профкому обрати_______ осіб, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? (Оголошуються результати).

ГОЛОСУЄМО  за  другу  пропозицію.

Хто за те, щоб до складу профкому обрати_______ чоловік, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Таким чином, більшістю голосів приймається перша (друга) пропозиція.

Шановні делегати!

Приступаємо до висування кандидатур.

Які будуть пропозиції щодо кандидатур до складу профкому?

(Висуваються кандидатури. Висування кандидатур може відбува­тися персонально або від імені наради представників делегацій).

Головуючий:

Шановні делегати!

Є пропозиція підвести риску під висуванням кандидатур. Немає заперечень? Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти?

Утримався? Рішення прийнято.

Приступаємо до обговорення кандидатур.

(Кожна кандидатура обговорюється окремо. Головуючий повільно називає прізвища, запитує, чи є відводи, самовідводи).

Головуючий:

Таким чином, до списку по виборах профкому включаються:

(Список зачитується ще раз).

Приступаємо до голосування:

(Голосування проводиться по кожній кандидатурі окремо. Лічильна комісія уважно підраховує, оголошує результати "за", "проти", "утримались". Голова стежить за балансом голосів, що дорівнює кількості делегатів. Обраними вважаються кандидати, за яких проголо­сувало більше половини делегатів, присутніх на конференції при наявності кворуму на момент голосування).

Головуючий: Слово надається голові лічильної комісії.

Шановні делегати!

Таким чином, до складу профкому обрані:

(Зачитується склад профкому, затверджується протокол).

Головуючий:

Починаємо висування кандидатур до складу ревізійної комісії.

Які  будуть  пропозиції щодо  кількісного  складу  ревкомісії?  Є пропозиція обрати ревізійну комісію у складі   чоловік. Інших пропозицій не буде?

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення приймається.

Прошу висувати кандидатури.

(Висуваються кандидатури. Після висунення оптимальної кількості підводиться риска шляхом голосування, обговорюються кандидатури).

 

Головуючий:

Таким чином, до списку по виборах ревізійної комісії вносяться:

(Зачитується список висунутих кандидатур).

Приступаємо до голосування.

(Голосування проводиться по кожній кандидатурі окремо. Лічильна комісія підраховує голоси).

Головуючий: Слово надається голові лічильної комісії:

За результатами голосування до складу ревізійної комісії обрані:

(Зачитується склад обраної ревкомісії, затверджується протокол).

Головуючий:

 

Шановні делегати!

Переходимо до виборів делегатів на обласну профспілкову конференцію.

Згідно з нормою представництва нам необхідно обрати ___

делегатів. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Процедура висування, обговорення кандидатур, голосування проводиться так само, як при виборах профкому).

Головуючий:

 

Переходимо до виборів членів нового складу обкому.

Згідно з рішенням президії обкому нам необхідно обрати ______

осіб. Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Висуваються та обговорюються кандидатури, проводиться голосування по кожній кандидатурі окремо. Оголошуються результати голосування).

Головуючий:

Шановні делегати!

Нам залишилося розглянути останнє, найважливіше питання:

 

Обрання голови профспілкового комітету.

Як ми й домовлялися, вибори проведемо безпосередньо на конфе­ренції із складу новообраного профкому.

Які будуть пропозиції щодо кандидатур?

(Відбувається висування кандидатур. Після висунення оптимальної кількості підводиться риска шляхом голосування).

Приступаємо до обговорення кандидатур.

(Кожна кандидатура, обговорюється окремо та всебічно. Виступають делегати, характеризуючи ту чи іншу кандидатуру).

 

Головуючий:

Є пропозиція дати змогу виступити кандидатам на посаду голови профкому, щоб вислухати програми їхніх дій.

(Виступи кандидатів, відповіді на запитання).

Головуючий:

Таким чином, до списку для голосування по виборах голови профкому вносяться;

(Зачитується список).

Приступаємо до голосування. Нагадую, що кожний делегат може про­голосувати тільки за одну кандидатуру. Прошу членів лічильної комісії уважно підраховувати голоси. Для обрання головою профкому кандидат повинен набрати більше половини голосів.

(Відбувається процедура голосування по кожній кандидатурі окремо. Члени лічильної комісії ретельно підраховують голоси  "за",   "проти", "утримались". Перевіряють баланс голосів з урахуванням кількості делегатів, що беруть участь у голосуванні).

 

Головуючий: Слово надається голові лічильної комісії.

 

Шановні делегати!

Таким чином, за більшістю голосів (назвати цифри) головою профспілкового комітету______________________________________________

(називається повна назва первинної організації)

обрано________________________________________________

(назвати повністю прізвище, ім'я, по батькові та посаду) терміном на 5 років згідно із Статутом профспілки.

Є пропозиція затвердити протокол по виборах голови профкому.

(Затверджується протокол).

 

Шановні делегати!

Порядок денний конференції вичерпаний. Які будуть запитання, зауваження, заяви у делегатів конференції щодо її ведення?

Дякую всім виступаючим за ділові критичні зауваження та про­позиції, усім учасникам - за плідну роботу.

Конференція оголошується закритою.

 

 

 

 __________________________________

 

 

 

БЛОК-СХЕМА

проведення звітно-виборної профспілкової конференції

 

Відкриття конференції головою профкому, обрання президії

Затвердження порядку денного, регламенту роботи

Заслуховування звітної доповіді профкому

Заслуховування звітної доповіді ревкомісії

Обговорення звітних доповідей. В процесі обговорення - обрання комісії з підготовки проекту постанови

Припинення дебатів, підведення риски

Прийняття постанови

Прийняття рішень щодо виборів нового складу профкому, ревкомісії, делегатів, членів вищестоящого профоргану, голови профкому

Обрання лічильної комісії

А                          Висування кандидатур. Підведення риски

Обговорення кандидатур (кожної окремо)

Голосування

Оголошення результатів голосування

Повернення на А у тому разі, якщо жодна з кандидатур не набрала більшості голосів

Закриття конференції

 

 

Зразок

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії звітно-виборної профспілкової конференції

 (місце проведення)                                                      (дата проведення)

Присутні члени лічильної комісії:

 1. ________________________________
 2. ________________________________
 3. ________________________________
 4. ________________________________

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про розподіл обов'язків між членами лічильної комісії.

 

І. СЛУХАЛИ:        Про вибори голови лічильної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ: Головою лічильної комісії обрати______________

________________________________________________________

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про вибори секретаря лічильної комісії.
ПОСТАНОВИЛИ: Секретарем лічильної комісії обрати_______________

Голова лічильної комісії___________________  _____ ________

                                                (прізвище, ініціали)                  (підпис)

 

Секретар лічильної комісії: _______________

Члени лічильної комісії:

                                               ____

 

 

 

 

 

 

Зразок

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії звітно-виборної профспілкової конференції про результати таємного голосування по

виборах профспілкового комітету

(місце проведення)                                                  (дата проведення)

Присутні:

Голова лічильної комісії

Секретар                                      _____________________

Члени комісії:

                                                                          

                                                                          

                                                                          

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах проф­спілкового комітету.

На конференцію обрано_________ делегатів.

Присутні на конференції________ делегатів.

У список для таємного голосування по виборах профкому внесені кандидатури:

1.___________________________

2.___________________________

3.________________ ___________        

4.___________________________

5.___________________________

Видано бюлетенів для таємного голосування___________ .

При розкритті виборчого ящика виявлено___________ бюлетенів.

Недійсних    ______          бюлетенів.

 

При підрахунку голосів встановлені результати

 

1.

За _________________

Проти ___________

2.

За ________________

Проти ___________

3.

За _________________

Проти _________

4.

За _________________

Проти _________

5.

За _________________

Проти _________

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1.__________________ за_______

 1. ____________________ за ________

 

 

Таким   чином,    згідно    із    Статутом    профспілки    до   складу профспілкового комітету обрані:

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

Голова лічильної комісії     ____________            _______________

                                                             (прізвище, ініціали)                                  (підпис)

Секретар комісії                     ____________________            ______________

Члени лічильної комісії:

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

 

 

Зразок

ПРОТОКОЛ № З

засідання лічильної комісії звітно-виборної профспілкової конференції про результати таємного голосування по виборах ревізійної комісії профспілкової організації

(місце проведення)                                                                         (дата проведення)

Присутні:

Голова лічильної комісії:      _______________________

Секретар комісії:_________________________________

Члени лічильної комісії:

__________________________________________

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах ревізійної комісії профспілкової організації

На конференцію обрано_________ делегатів.

Присутні на конференції_________ делегатів.

В списки для таємного голосування по виборах ревізійної комісії внесені кандидатури:

У список для таємного голосування по виборах профкому внесені кандидатури:

1.___________________________

2.___________________________

3.________________ ___________        

Видано бюлетенів для таємного голосування___________ .

При розкритті виборчого ящика виявлено___________ бюлетенів.

Недійсних    ______          бюлетенів.

При підрахунку голосів встановлені результати

1.

За _________________

Проти ___________

2.

За ________________

Проти ___________

3.

За _________________

Проти _________

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1.__________________ за_______

 1. ____________________ за ________

Таким   чином,    згідно    із    Статутом    профспілки    до   складу
ревізійної комісії обрані:

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

Голова лічильної комісії    (підпис)  __________________ ____________

                                                                                                 (прізвище,ініціали)                                 

Секретар комісії                     ____________________           

Члени лічильної комісії:

 

Зразок

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії звітно-виборної конференції про результати таємного голосування по виборах голови профспілкового комітету

______________                                                                 ________________

(місце проведення)                                                              (дата проведення)

Присутні:

Голова лічильної комісії:      ___________________________

Секретар комісії:                               _____________________

Члени лічильної комісії:

СЛУХАЛИ: Про результати таємного голосування по виборах голови профспілкового комітету

На конференцію обрано_________ делегатів.

Присутні на конференції_________ делегатів.

У списки для таємного голосування по виборах голови профспіл­кового комітету внесені кандидатури:

1._________________________

 1. ___________________________
 2. ______________________________

Видано бюлетенів для таємного голосування______________

При розкритті виборчого ящика виявлено_______________ бюлетенів.

Недійсних бюлетенів_________________ .

При підрахунку голосів встановлені результати:

1._____________________ за________ , проти________

2._____________________ за________ , проти________

3._____________________ за________ , проти________

Додатково внесені в списки для таємного голосування:

1..____________________ за________

 1. за

Таким чином, згідно із Статутом профспілки головою профспілкового

комітету обраний______________________________________________

Голова лічильної комісії       ______________________    ____________

Секретар комісії                     __________________________    ____________

Члени лічильної комісії:        __________________________    _____________

 

Зразок

ПРОТОКОЛ   № _____

звітно-виборної профспілкової конференції

_____________________

Обрано делегатів:________ чол.

Присутні на конференції:_______ делегатів.

Відсутні з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження):

_______________делегатів.

Представники вищих органів:

Головував __________________________________

 Члени президії:

Секретар

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт про роботу профспілкового комітету______ __________________за період з _________ до ______.
 2. Звіт про роботу ревізійної комісії.
 3. Вибори профспілкового комітету.
 4. Вибори ревізійної комісії.
 5. Вибори делегатів на чергову конференцію обласної організації профспілки.
 6. Вибори члена обласного комітету профспілки.
 7. СЛУХАЛИ: _____________ , голову профспілкового комітету.

                                     (прізвище, ініціали)

Звіт про роботу профспілкового комітету____________________

за період з_______________ по_________________ .

Доповідь на________ аркушах додається.

 

 

 

II.СЛУХАЛИ: голову ревізійної комісії. (прізвище, ініціали)

Звіт   про   роботу   ревізійної   комісії   профспілкової   організації

Доповідь на________ аркушах додається.

 

ВИСТУПИЛИ в обговоренні доповідей:

1._______________________

(прізвище, ініціали, посада, громадська діяльність)(Короткий зміст виступу)

2.________________________

(прізвище, ініціали, посада, громадська діяльність) (Короткий зміст виступу)

 

Обрана комісія з розробки проекту постанови конференції у складі:

(прізвище, ініціали, посада, громадська діяльність)

1 __________________________

2._________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________

ВИСТУПИЛИ:

3._________________________

(Короткий зміст виступу)

 1. ___________________________

(Короткий зміст виступу)

 

5._________________________

(Короткий зміст виступу)

Із заключним словом та відповідями на запитання виступили:

__________________ - голова профкому.

__________________ - голова ревізійної комісії.

Після   голосування   робота   профкому   визнана   "задовільною"

(голосували: "за" -___ "проти" -_____ , "утрималось" -____ ),

звіт ревізійної комісії затверджено (голосували одноголосно).

З проектом постанови конференції виступив _____________ .

Після обговорення запропонованого проекту постанови, внесення змін та доповнень одноголосно приймається постанова конференції.

(Постанова на_______ аркушах додається).

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про вибори профкому, ревкомісії, голови профкому, делегатів на конференцію, члена обкому.

ПОСТАНОВИЛИ:

 1. Обрати профспілковий комітет відкритим голосуванням.
  (Прийнято одноголосно)
 2. Обрати ревізійну комісію відкритим голосуванням.
  (Прийнято одноголосно).
 3. Обрати голову профкому відкритим голосуванням безпосередньо
  на конференції із складу новообраного профкому.

(Голосували: "за" -______ , "проти" -___ , "утримались" -___ ).

 1. Обрати делегатів на конференцію обласної організації профспілки
  відкритим голосуванням.

(Прийнято одноголосно).

 1. Обрати члена обкому прямим відкритим голосуванням.
  (Прийнято одноголосно).

 

 

 1. IV. СЛУХАЛИ: Про вибори лічильної комісії.
  ПОСТАНОВИЛИ: Обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік у складі:

1.______________ - інженер__________________ , делегат.

2._____________ - робітник__________________ , делегат.

3.______________ - інженер відділу_____________ , делегат.

 1. V. СЛУХАЛИ: Вибори профспілкового комітету, ревізійної комісії,
  голови профкому, делегатів на конференцію, члена обкому.

(Висування, обговорення кандидатур, голосування проводилося згідно із Статутом профспілки та Інструкцією про проведення виборів профспілкових органів

 

VI.СЛУХАЛИ:_________________ про розподіл обов’язків  між членами лічильної комісії.

ПОСТАНОВИЛИ: Протокол № 1 лічильної комісії взяти до відома.

VII.        СЛУХАЛИ:____________ , голову лічильної комісії.

                                         (прізвище, ініціали)

 1. Про підсумки відкритого голосування по виборах профспілкового
  комітету.
 2. Про підсумки відкритого голосування по виборах ревізійної комісії.
 3. Про підсумки відкритого голосування по виборах голови профкому.
 4. Про підсумки відкритого голосування по виборах делегатів на
  конференцію обласної організації профспілки.
 5. Про підсумки відкритого голосування по виборах члена обкому.
  ПОСТАНОВИЛИ:
 6. Затвердити протокол № 2 відкритого голосування по виборах
  профспілкового комітету.
 7. Затвердити протокол № 3 відкритого голосування по виборах
  ревізійної комісії.
 8. Затвердити протокол № 4 відкритого голосування по виборах голови профспілкового комітету (Обраний___________________ ).
 9. Затвердити протокол № 5 відкритого голосування по виборах делегатів на конференцію обласної організації профспілки.
 10. Затвердити протокол № 6 відкритого голосування по виборах члена обкому від     первинної     профспілкової     організації     (Обраний _______________________)

Протоколи лічильної комісії додаються.

Голова конференції____________________________________

                                                              (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)

Печатка

 

 

Зразок

(Назва профспілкового комітету)

(Назва профспілкової групи)

ПРОТОКОЛ

(Дата)                                                                                                       №

звітно-виборних профспілкових зборів профгрупи

На обліку перебуває_______ членів профспілки.

Присутні на зборах профгрупи______ членів профспілки.

Відсутні з поважних причин (відпустка, хвороба, відрядження)      членів профспілки.

Запрошені: ____________________________________________________

Головував:_________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт про роботу профгрупорга _____________________за період з _____ по  ___________________.
 2. Вибори профгрупорга.
 3. Вибори заступника профгрупорга.
 4. Вибори активу профгрупи.
 5. Вибори делегатів на звітно-виборну профспілкову конференцію первинної організації_________________________ .
 6. Вибори члена нового складу профспілкового комітету.

І. СЛУХАЛИ: Звіт про роботу профгрупорга____________ .

(Звіт на________ аркушах додається).

ВИСТУПИЛИ: (Дається короткий зміст кожного виступу).

ПРОПОЗИЦІЇ:

1.

2.

 ПОСТАНОВИЛИ: Роботу профгрупорга за звітний період визнати задовільною (незадовільною).       %

Постанова на_______ аркуші додається.

 

 1. II. СЛУХАЛИ: Про форму голосування по виборах профгрупорга.
  ПОСТАНОВИЛИ: Обрати профгрупорга та інший актив відкритим голосуванням.

 

III. СЛУХАЛИ: Про вибори профгрупорга.

Надійшли пропозиції обрати профгрупоргом:

1._______________________________

2._______________________________

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати профгрупоргом___________________ .

Голосували:

1.____________________ "за" -____ ; "проти" -___ ; "утрималось" ___ ;

2._______________ ;____ "за" -____ ; "проти" -___ ; "утрималось"

IV.СЛУХАЛИ: Про вибори заступника профгрупорга.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати заступником профгрупорга__________

Голосували: "за" -____________ ; "проти" -___ ; " утрималось "-___ .

 1. V. СЛУХАЛИ: Про вибори активу профгрупи.

ПОСТАНОВИЛИ: Для допомоги профгрупоргові обрати:

 1. ___________________________- організатором економічної роботи.

2.__________________________ - страховим делегатом.

3.__________________________ - культорганізатором.

4.__________________________ - громадським інспектором з охорони праці.

 1. _________________________- організатором побутової роботи.

Голосували одноголосно.

 1. VI. СЛУХАЛИ: Про вибори делегатів на звітно-виборну конференцію
  первинної організації______________________

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати делегатами на конференцію:

1.

2.

(Вказати повністю прізвище, ім'я, по батькові, посаду, громадську роботу).

VII. СЛУХАЛИ: Про вибори члена нового складу профкому.

Згідно з рішенням профкому та нормою представництва до складу профкому від_______________________________ необхідно обрати 1 члена профкому.

ПОСТАНОВИЛИ: Обрати _________________членом профкому

Голосували одноголосно. 

Голова зборів         ____________ _____________________

                                    (підпис)                                              (ініціали, прізвище)

 

 

Пояснення

щодо підготовки зведеного статистичного звіту про результати проведення звітів і виборів профспілкових органів

Таблиця І. "Підсумки звітів і виборів у первинних організаціях".

Складається профспілковим комітетом первинної профорганізації та в 5-денний термін після проведення звітно-виборних зборів, конференції надсилається до вищого за підпорядкуванням профоргану.

Таблиця II. "Підсумки звітів і виборів середньої ланки галузевих профспілок".

Профкоми об'єднань, міські галузеві комітети (крім м. Києва) у 5-денний термін надсилають звіт до вищого за підпорядкуванням профоргану. Кримська республіканська, обласні та Київська та Севастопольська міські галузеві комітети (ради) надсилають зведений статистичний звіт на адресу Центрального комітету Профспілки в 15-денний термін після завершення звітно-виборної кампанії.

 

 

 

 

Звіти і вибори у запитаннях та відповідях

(Як діяти у разі виникнення нестандартних ситуацій)

Ситуація 1

Затверджується порядок денний звітно-виборних профспілкових зборів:

 1. Звіт про роботу профспілкового комітету.
 2. Звіт про роботу ревізійної комісії.
 3. Вибори профспілкового комітету.
 4. Вибори ревізійної комісії.

         Якщо закінчився термін повноважень вищого профоргану, то до порядку денного зборів вноситься також питання про вибори делегатів на районну, обласну, республіканську конференції.

Просить слова член профспілки і вносить пропозицію включити до порядку денного інше питання, яке не стосується звітно-виборних профспілкових зборів.

Якими мають бути дії головуючого на зборах?

Відповідь:

         Вносити до порядку денного інші питання недоцільно, оскільки збори обговорюють діяльність профспілкового комітету, але поставити пропозицію члена профспілки на голосування головуючому на зборах треба.

Ситуація 2

         Головуючий на зборах поставив питання - припинити обговорення висунутої кандидатури, але є ще бажаючі виступити по ній. Що має робити в цій ситуації головуючий?

Відповідь:

         Коли думка багатьох на зборах уже визначилася і до президії зборів надходять пропозиції припинити обговорення даної кандидатури, головуючий має поставити цю пропозицію на голосування. Збори - вищий орган профспілкової організації. Якщо більшість їх учасників проголосує за внесену пропозицію, подальше обговорення припиняється. Остаточна відповідь щодо кандидатури, яка викликала дискусію, визначиться в результаті голосування.

 

 

 

 

Ситуація З

         До складу профспілкового органу висунули кандидатуру члена профспілки, який відсутній на зборах (конференції).

Чи правомірним є таке висунення?

Відповідь:

До складу профспілкових органів може бути висунутий не тільки учасник зборів (конференції), а й члени профспілки, які відсутні на зборах, і не є делегатами конференції.

 

Ситуація 4 

         Звітно-виборні збори первинної профорганізації висунули кандидатуру, скажімо, Іваненка для обрання до складу профкому. В ході обговорення кандидатур Іваненко попросив самовідвід. Головуючий на зборах поставив це питання на голосування. Збори більшістю голосів відхилили самовідвід Іваненка, і його кандидатура була внесена до бюлетеня для таємного голосування.

Чи правомірним було рішення зборів?

Відповідь:

         Інструкцією про проведення виборів профспілкових органів передбачено, що після обговорення кандидатур, по яких надійшли відводи, у кожному окремому випадку голосуванням вирішується питання про те, включити чи не включити кандидатуру до списку для голосування. Без голосування до списку включаються кандидатури, проти яких не було заперечень. Поняття "самовідвід" в Інструкції відсутнє, отже, його слід вважати як відвід. Таким чином, рішення зборів у даному випадку було правомірним.

 

 

Ситуація 5

         Звітно-виборні збори первинної профорганізації шляхом голосування визначили кількісний склад профкому 11 осіб. Після висунення 11 кандидатур головуючий поставив на голосування питання про підведення риски, що й було прийнято зборами, хоча деякі учасники зборів наполягали на продовженні висунення кандидатур.

Чи правомірно вчинив головуючий на зборах?

 

Відповідь:

        Ні, не правомірно. Відповідно до Інструкції про вибори профспілкових органів визначення кількісного складу виборного органу не обмежує права учасників зборів вносити до списку для голосування будь-яку кількість кандидатур.

         У даній ситуації головуючий мав дати можливість бажаючим висунути свої кандидатури, і, якщо після закінчення обговорення кандидатур їх залишилося більше 11, поставити на голосування питання про те, щоб обрати профком у новому кількісному складі.

 

Ситуація 6

Звітно-виборні збори первинної профспілкової організації (профгрупи) визнали роботу профорганізації (профгрупи) незадовільною.

Чи правильне рішення прийняли збори?

Відповідь:

         Рішення неправильне. Звітно-виборні збори оцінюють роботу тільки профспілкового комітету, профорганізатора (у профгрупі - профгрупорга), оскільки вони керують діяльністю всієї профспілкової організації або профгрупи. Якби профспілкові збори почали оцінювати роботу проф­організації в цілому, то вони тим самим звільнили б профком (проф­організатора, профгрупорга) від покладеної на нього відповідальності за керівництво нею.

 

 

 

 

Ситуація 7

         На текстильній фабриці (профспілка працівників текстильної і легкої промисловості) почав працювати, але на час проведення звітно-виборних зборів не встиг стати на профоблік новий працівник, який раніше пере­бував на обліку в профспілці працівників державних установ.

Чи має він право брати участь у звітно-виборних зборах і бути обра­ним до складу профкому?

Відповідь:

         Такий працівник бере участь у звітно-виборних зборах нарівні з усіма членами профспілки і може бути обраний до складу будь-якого виборного органу профспілкової організації.

 

Ситуація 8

         На звітно-виборних зборах у первинній профорганізації, яка налічує 50 осіб, присутні 36 чол. Під час прийняття рішення щодо звіту профкому група членів профспілки в кількості 15 осіб висловилася проти даного проекту і запропонувала альтернативний. Після того як їхня пропозиція була відхилена, вони залишили збори.

Який вихід із такої ситуації? Відповідь:

 1. Головуючий повинен оголосити збори такими, що не відбулися.
 2. Профком має на своєму засіданні або створити узгоджувальну комі­
  сію, або доручити одному з членів профкому зустрітися із членами проф­
  спілки, що залишили збори. На засіданні профкому бажано розглянути
  альтернативний проект, обрати певний варіант документа, який можна
  винести на звітно-виборні збори.

Ситуація 9

         Профком однієї з організацій на своєму засіданні прийняв рішення про включення до складу профкому членів страйкового комітету. Чи є це порушенням і яким чином вийти з цієї ситуації?

 Відповідь:

 1. Це є прямим порушенням Інструкції про вибори, оскільки вибори
  чи довибори членів профкому проводяться на зборах.
 2. Треба скасувати дане рішення і винести це питання на розгляд збо­рів. Провести вибори чи довибори за загальноприйнятими правилами.

 

 Ситуація 10

До вищого профспілкового органу звернувся член профспілки із заявою про те, що в первинній профорганізації, де він перебуває на обліку, було неправильно обрано голову профкому. На звітно-виборних зборах у бюлетенях по виборах профкому напроти одного із прізвищ було вказано: "голова профкому". Таким чином, за одним списком обрано і голову, і членів профкому. Заявник вважає це порушенням Інструкції. Чи це так?

Відповідь:

         Так. Якщо збори вирішили проводити обрання голови безпосередньо на зборах, то в цьому випадку висування та обговорення складу профкому і його голови проводиться окремо за двома списками. Форма голосування також вирішується зборами.

 

Ситуація 11

         Первинна профспілкова організація налічує 50 осіб. На звітно-вибор­ні збори прибуло 30 членів профспілки. Перед голосуванням по виборах членів профкому 6 чоловік залишили збори. Таємне голосування було проведено, і голова лічильної комісії оголосив результати.

Чи було тут допущено порушення? Відповідь:

         Так. Обраною до складу профкому вважається особа, за яку проголосувало більше половини учасників зборів, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму на момент голосування. Оскільки шестеро пішли зі зборів і на них залишилося 24 чол., то рішення про обрання членів профкому є неправильним.

Ситуація 12  

         На обліку в профспілковій організації перебуває 97 членів профспіл­ки. 27 членів профспілки вимагає дострокового проведення звітно-вибор­них зборів.

Чи є підстава для скликання дострокових звітно-виборних зборів? Відповідь:

         Підстав для скликання дострокових звітно-виборних зборів немає. Згідно з Інструкцією про проведення звітів і виборів достроково звітно-виборні збори скликаються на вимогу третини членів профспілки. В даному разі вимога мала надійти не менш як від 33 членів профспілки.

Ситуація 13

Для обрання головою профспілкового комітету висунуто три кандидатури, скажімо: Іваненко І.П., Сидоренко М.С., Черненко Г.Ю. Із 120 членів профспілки на зборах присутні 112. При голосуванні голоси розподілилися таким чином:

за Іваненка І.П.        -28

за Сидоренка М.С    - 49

за Черненка Г.Ю.     - 32

Три особи утрималися від голосування.

Чи можна вважати Сидоренка М.С. обраним головою профкому?

Відповідь:

         Згідно з Інструкцією про проведення звітів і виборів обраними вважаються кандидатури, які отримали найбільшу кількість голосів відносно інших кандидатур і більше половини голосів учасників зборів. Отож, Сидоренко М.С. не може вважатися обраним головою профкому.

 

Ситуація 14

        Відповідно до Статуту галузевої профспілки звітно-виборні конференції (збори) проводяться один раз на два-три роки. Рішенням пленуму обласного комітету профспілки первинній профспілковій організації надано дозвіл на проведення звітно-виборної конференції (зборів) один раз на п'ять років.

         Чи буде легітимним профком цієї профспілкової організації через три роки після його обрання?

Відповідь:

         Рішення обласного комітету профспілки входить у суперечність з діючим Статутом. Профком при виконанні даного рішення вважатиметься нелегітимним.

 

Ситуація 15

У бюлетені для таємного голосування по виборах голови профспілкового комітету було внесено дві кандидатури. При підрахунку голосів виявлено:

4 бюлетені, в яких викреслені всі кандидатури;

2 бюлетені - залишено одне прізвищем дописано одне прізвище;

5 бюлетенів - викреслено обидві  кандидатури, дописано одне
прізвище.

Чи є ці бюлетені дійсними?

Як лічильна комісія має рахувати ці бюлетені?

Відповідь:

Згідно з Інструкцією про проведення звітів і виборів дійсними вважаються бюлетені:

 • встановленого зразка;
 • в яких залишена одна кандидатура;
 • де викреслено всі кандидатури і дописано одну.

Отже, лічильна комісія рахуватиме 4 бюлетені, де викреслено всі кандидатури, і 2 бюлетені, де залишено дві кандидатури, як недійсні.

5 бюлетенів, де викреслено обидві кандидатури і дописано одну кандидатуру, лічильна комісія рахуватиме як дійсні.

Ситуація 16

         На обліку в первинній профспілковій організації перебуває 29 членів профспілки. На звітно-виборні збори з'явилося 26 чол. При обранні голови профкому відкритим голосуванням голоси розподілились так:

"за" - 13,

"проти" - 12,

"утримались" - 1.

Чи вважається обраним голова профкому? Відповідь:

         Ні. Обраним вважається голова профкому, за якого проголосувало більше половини учасників зборів (конференції), що брали участь у виборах. У цьому разі потрібно мати не менш як 14 голосів "за".

Ситуація 17

         На звітно-виборній конференції первинної організації, в роботі якої взяв участь 121 член профспілки, таємним голосуванням обирався профспілковий комітет.

 За результатами голосування лічильна комісія повідомила, що при розкритті урни виявлено 121 бюлетень. Недійсних бюлетенів не виявлено.

Голоси розподілилися таким чином:

"за" проголосувало 59 делегатів,

"проти" проголосувало 45 делегатів,

"утрималося" 17 делегатів.

 1. Чи можна вважати профспілковий комітет обраним?
 2. Чи є помилки у повідомленні лічильної комісії?

Відповідь

 1. Профспілковий комітет не можна вважати обраним, оскільки за його склад проголосувало менше половини присутніх на конференції делегатів.
 2. При повідомленні лічильної комісії допущено помилку. 17 бюлетенів, у яких делегати "утрималися", вважаються недійсними, оскільки така форма при таємному голосуванні відсутня. Делегати мають голосувати тільки "за" і "проти".