ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА, МІСЦЕВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

V  ПЛЕНУМ  

П О С Т А Н О В А

19.03.2019 р.                                     м. Київ                              № Пл - 5 -  7

 

Про зміни до Положення про порядок розпорядження майном Профспілки

 

      Пленум ЦК Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

  1. Схвалити зміни до Положення про порядок розпорядження майном  Профспілки.

 

 

 

 

Голова ЦК Профспілки                                       О.І.Романюк

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток

                                                             до постанови  V пленуму ЦК Профспілки

                                                                             від 19.03. 2019 року № Пл - 5 - 7

                                                                                          

       ПОЛОЖЕННЯ

про розпорядженням майном Профспілки

  1. Загальні положення

 

         1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» з урахуванням інших законодавчих та нормативних актів України та  Статуту ЦК Профспілки.

        1.2. Профспілка є фінансово незалежною, володіє, користується та розпоряджається коштами та майном, які належать їй на правах власності.

       Профспілка та її організації здійснюють свої повноваження як юридичної особи, набувають цивільних прав та беруть на себе цивільні зобов’язання через свої виборні органи, які діють в межах прав, наданих їм законодавством України та Статутом Профспілки  (стаття 44 Статуту Профспілки).

        1.3. Профспілка може мати у власності земельні ділянки,  будинки, споруди, транспорт, обладнання та інвентар, культурно-освітні, наукові, освітні, санаторно-курортні, туристські, міські  та позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, спортивні та інші заклади, а також грошові кошти, цінні папери та інше майно, необхідне для забезпечення статутної діяльності Профспілки. Майно Профспілки не підлягає розподілу між членами Профспілки (стаття 47 Статуту Профспілки).

  • 4. Це Положення встановлює єдиний порядок прийняття і виконання розпорядчих рішень щодо управління та відчуження майна Профспілки.
  • Наведені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

        - майно - сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності організацій Профспілки або створених ними суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших, передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів;

  - цілісний майновий комплекс – господарський об’єкт із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. Цілісний майновий комплекс підприємства визнається нерухомістю і може бути об’єктом купівлі-продажу та інших угод;

        - відчуження майна – передача майна у власність іншим юридичним чи фізичним особам шляхом його продажу, безоплатної передачі, внесення вкладів до статутних капіталів  юридичних осіб, міни, дарування тощо;

  - оцінка майна та майнових прав - процес визначення вартості майна та майнових прав на дату оцінки за процедурою, встановленою законодавчими та нормативно-правовими актами з оцінки майна;

  - суб’єкти господарювання - учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. У цьому Положенні це - підприємства, юридичні особи, засновані виборними органами Профспілки.

        Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

       1.5 Профспілка та її організації володіють, користуються, розпоряджаються належним їм майном на підставі рішень їх виборних органів.

       Профспілка  за рішенням вищих виборних органів може передавати в оперативне управління територіальним, міським, первинним, об’єднаним первинним  організаціям Профспілки майно, яке перебуває в її власності (стаття 48 Статуту Профспілки).

       1.6. Позбавлення права власності Профспілки та її організацій, а також права володіння та користування майном може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених чинним законодавством України.

  1. Особливості при відчуженні майна

       2.1. Розпорядче рішення (постанова) виборного профспілкового органу  про відчуження майна   Профспілки та її  організацій приймається лише у разі встановлення недоцільності його подальшого використання (експлуатації).

       2.2. З метою визначення доцільності подальшої використання, експлуатації майна, неможливості або неефективності проведення його відновлювального ремонту, розпорядженням голови відповідного виборного органу Профспілки, керівника суб’єкта господарювання (у разі створення окремої юридичної особи)  створюється комісія у складі:

      - відповідального працівника апарату виборного органу Профспілки, заступника керівника, головного інженера  суб’єкта господарювання;

      - головного бухгалтера, бухгалтера виборного органу Профспілки, суб’єкта господарювання;

      - члена виборного органу  відповідної організації Профспілки.

      У разі відсутності у організації Профспілки  відповідних спеціалістів для роботи в комісії  вони можуть запрошуватися з інших організацій.

      2.3. Комісія проводить безпосередній огляд майна, яке підлягає відчуженню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію, а також дані бухгалтерського обліку, і робить висновок про придатність чи непридатність його до відновлення і подальшої експлуатації, про що складає відповідний акт.

      2.4. Складений комісією акт затверджується розпорядженням відповідальної особи і є підставою для звернення до виборного органу  відповідної організації Профспілки з пропозицією щодо відчуження майна.

  1. Перелік документів, що подаються для прийняття рішення щодо

відчуження майна та порядок їх подання

      3.1. Для розгляду питання про прийняття розпорядчого рішення щодо відчуження майна відповідальною особою подаються на засідання виборного органу відповідної організації Профспілки акт комісії та техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна, завірені їх підписом та печаткою.

      3.2. Техніко-економічне обґрунтування повинно містити загальну характеристику майна, пропозиції щодо форми та умов його відчуження

(конкурс, аукціон,  прямий продаж, безоплатна передача тощо), інформацію про його використання згідно з нижченаведеним переліком:

         3.2.1. для автотранспортних засобів:

    - копія технічного паспорту;

  - дані про пробіг автотранспортного засобу;

       - дані про суми, витрачені на ремонти за останні 3 роки;

  - фотографії автотранспортного засобу, що пропонується для відчуження;

  - дані про первісну та залишкову вартість.

         3.2.2. для об’єктів незавершеного будівництва:

    - техніко-економічне обґрунтування та дозвіл на будівництво;

    - інформація про проектно-кошторисну вартість, стан будівельної готовності, перелік забудовників (дольовиків), перелік  підрядних організацій та стан розрахунків з ними;

   - схема (генеральний план) розташування об’єкта, який пропонується для відчуження, із зазначенням його площі, орієнтовної вартості та інформації щодо прилеглості до земельної ділянки території;

   - фотографії об’єкта, що пропонується для відчуження;

        - інформація про наявність, відсутність судових спорів, пов’язаних з об’єктом або земельної ділянкою, на якій він знаходиться.

        3.2.3. для нерухомого майна:

        -    дані про рік вводу в експлуатацію;

        -    дані про первісну та залишкову вартість;

       -    дані про суми, витрачені на ремонти за останні 5 років;

        - дані про здійснення поліпшення, реконструкції, модернізацію                        майна тощо;

        - інформація про стан та показники фактичного використання майна (використання у основній чи іншій діяльності, витрати на утримання, наявність оренди, невідокремлених приміщень, спільної діяльності, судових позовів, інше);

- копія свідоцтва про право власності, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно або копії інших правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна;

- копія державного акту на право користування земельною ділянкою (або договору оренди земельної ділянки);

- схема (генеральний план) розташування нерухомого майна, яке пропонується для відчуження, з нанесенням меж земельної ділянки, що планується до вилучення у разі відчуження, із зазначенням її площі, орієнтовної вартості та інформація щодо прилеглої до земельної ділянки території;

- фотографії майна, що пропонується для відчуження;

- інформація про кількість штатних працівників, що працюють на об’єкті, який підлягає відчуженню.

       3.3. Звернення (заява) відповідальної особи щодо відчуження майна з комплектом документів подається до виборного органу організації  Профспілки не пізніше як за 20 днів до дати призначення засідання цього органу.

        У разі недотримання вказаного терміну або некомплектності поданих документів  розгляд питання про відчуження майна переноситься на наступне засідання виборного органу організації  Профспілки.

 

  1. Порядок прийняття розпорядчих рішень про відчуження майна

 

        4.1. Прийняття розпорядчих рішень щодо відчуження цілісних майнових комплексів є виключною компетенцією Президії ЦК Профспілки за умови попереднього розгляду та згоди виборного органу тієї організації Профспілки, якій належить цей майновий комплекс.

         4.2. Прийняття розпорядчих рішень щодо відчуження окремих інвентарних об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд, інженерних мереж тощо) та об’єктів незавершеного будівництва здійснюється виборним органом  організації  Профспілки, якій належить це майно.

         4.3. Прийняття розпорядчих рішень щодо відчуження іншого майна, яке не підпадає під дію пунктів 4.1. та 4.2. Положення, здійснюється відповідальною особою.

         4.4. Форма та умови відчуження майна визначаються постановами відповідних виборних органів Профспілки та розпорядженнями (наказами) відповідальних осіб в залежності від розподілу їх повноважень, передбаченому пунктами 4.1., 4.2.  та  4.3.

         4.5. Процедура відчуження майна здійснюється відповідно до вимог законодавства, яке регулює діяльність на ринку цінних паперів.

  1. Порядок виконання рішень про відчуження майна

         5.1. Після отримання відповідного розпорядчого рішення про відчуження майна відповідальна  особа забезпечує здійснення незалежної оцінки майна відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та вживає в установленому  порядку необхідних заходів для відчуження майна.

Відповідальній особі забороняється реалізовувати майно за ціною, нижчою визначеної експертами-оцінювачами та здійснювати  дії щодо відчуження, які можуть   призвести до зменшення його вартості.

         5.2. Відповідальні особи зобов’язані протягом 30 днів від дати реалізації майна письмово повідомити про це відповідний виборний орган  Профспілки.

  1. Прикінцеві положення

        6.1. Кошти, отримані від реалізації майна, спрямовуються на відновлення та розвиток інших об’єктів власності Профспілки та її організацій, на виконання статутних завдань (стаття 48 Статуту Профспілки). Конкретні рішення з цих питань приймаються відповідними виборними органами Профспілки.

        6.2. Керівники суб’єктів господарювання, голови відповідних виборних органів Профспілки несуть відповідальність, згідно із законом, за достовірність інформації, наданої щодо майна, яке пропонувалося до відчуження; цільове використання коштів, отриманих від продажу, своєчасність подання звіту про реалізацію майна.

        6.3. Контроль за дотриманням  виконання рішень про відчуження майна та за використанням коштів, отриманих від його продажу, здійснюється ревізійними комісіями відповідних організацій Профспілки.

        6.4. Спори, що виникають у процесі розпорядження та відчуження майна, вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

 

______________